Sprawa ze skargi M. S. i W. G. na zarządzenie pokontrolne [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie gospodarowania odpadami
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Alina Balicka, Sędzia WSA Jakub Linkowski, Protokolant sekr. sąd. Marek Lubasiński, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2013 r. sprawy ze skargi M. S. i W. G. na zarządzenie pokontrolne [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie gospodarowania odpadami oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6135 Odpady
Inne orzeczenia z hasłem:
Odpady
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Ochrony Środowiska
Uzasadnienie strona 1/5

W dniu [...] sierpnia 2012 r. [...] Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z póżn. zm.) oraz ustaleń interwencyjnej kontroli przeprowadzonej w dniach [...] i [...] czerwca 2012 r. oraz [...] lipca 2012 r. na terenie prowadzonej działalności gospodarczej przez S.M i G.W. pod nazwą "S" S.C. [...], udokumentowanych protokołem kontroli Nr [...] wydał zarządzenie pokontrolne, w którym zarządził:

1. niezwłocznie zaprzestać zbierania i wytwarzania odpadów na terenie zakładu bez wymaganych ustawą o odpadach zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami. Termin realizacji: 7 dni od daty otrzymania zarządzenia pokontrolnego.

2. ustalić i uiścić na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa [...] podwyższone opłaty za nielegalne magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania odpadów w ustalonym okresie. Termin realizacji: do dnia 31 sierpnia 2012 r,

3. przedstawić Marszałkowi Województwa [...] oraz Prezydentowi Miasta C. wykazy zawierające, informacje o rodzaju, ilości i czasie składowania odpadów w ustalonym okresie. Termin realizacji: do dnia 31 sierpnia 2011r.

Organ wyznaczył termin przesłania pisemnej informacji o zakresie podjętych działań służących wyeliminowaniu wskazanych w zarządzeniu naruszeń do dnia 31 sierpnia 2012 r.

W uzasadnieniu wskazano, iż na podstawie ustaleń interwencyjnej kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w W. Delegatury w C. w dniach [...] i [...] czerwca 2011r. oraz [...] lipca 2012 r. na terenie prowadzonej działalności gospodarczej przez M.S. oraz W.G., stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska. W związku z powyższym [...] Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zarządził w punktach 1 - 3 ich usunięcie.

Pismem z dnia 30 sierpnia 2012 r. M.S. oraz W.G. wezwali organ do usunięcia naruszenia prawa.

Pismem z dnia 9 września 2012 r. organ udzielił odpowiedzi na powyższe wezwanie do usunięcia prawa, nie znajdując podstaw do jego uwzględnienia.

Wobec powyższego pismem z dnia 28 września 2012 r. M.S. oraz W.S. wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na powyższe zarządzenie.

W uzasadnieniu wyjaśnili, że prowadzą handel częściami samochodowymi, na które w toku postępowania przedłożono faktury VAT. Części zaliczone przez kontrolujących do odpadów nie spełniają definicji odpadu określonego art. 3 ustawy

O odpadach - posiadacz części nie pozbywał się ich ani do ich pozbycia nie był zobowiązany. Części nie zostały zakwalifikowane przez sprzedającego do odpadów i w związku z tym do faktur nie były wystawiane przez posiadacza karty przekazania odpadu.

W ocenie skarżących, w przypadku części nadwozi zawierających nr VIN zakwalifikowanie ich przez kontrolujących do pojazdów wycofanych z eksploatacji kod: 16 01 06 nie ma podstawy prawnej, bowiem delegacja zawarta w art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji nie została zrealizowana tj. minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska nie określił, w drodze rozporządzenia, wymagań których spełnienie kwalifikuje pojazd do pojazdu wycofanego z eksploatacji.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6135 Odpady
Inne orzeczenia z hasłem:
Odpady
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Ochrony Środowiska