Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Marta Laskowska-Pietrzak, Sędziowie sędzia WSA Magdalena Durzyńska, sędzia WSA Łukasz Krzycki (spr.), Protokolant sekr. sąd. Marek Lubasiński, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2014 r. sprawy ze skargi Stowarzyszenia P. z siedzibą w P. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2013 r. nr [...]; II. uchyla postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2013 r. nr [...]; III. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz skarżącego Stowarzyszenia P. z siedzibą w P. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona środowiska
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/6

Zaskarżoną decyzją Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, na zasadzie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267), zwanej dalej "K.p.a."’, utrzymał w mocy swoją decyzję z [...] marca 2013 r., którą odmówiono uchylenia ostatecznej decyzji tego samego organu z [...] grudnia 2010 r. Wskazaną decyzją z 2010 roku utrzymano w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska [...] z [...] maja 2010 r., o umorzeniu postępowania administracyjne w sprawie zgłoszenia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku, polegającego na zniszczeniu stanowiska traszki grzebieniastej (Triturus cristatus) w stawie przy ul. [...] i [...] w P.

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji przywołano następujące uwarunkowania faktyczne i prawne sprawy:

- do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wpłynął wniosek P. (pismo z 11 stycznia 2011 r. o wznowienie postępowania w sprawie zagrożenia zniszczeniem stanowiska traszki grzebieniastej w stawie przy ul. [...] i [...] w P.,

- postanowieniem z [...] kwietnia 2011 r., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wznowił postępowanie w sprawie kwestionowanej decyzji ostatecznej z 2010 roku,

- Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska [...] czerwca 2011 r., wydał decyzję odmawiającą uchylenia decyzji ostatecznej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 2010 roku,

- w następstwie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z [...] lipca 2011 r., utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję,

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 4 kwietnia 2012 r., (sygn. akt IV SA/Wa 1598/11), uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję ją poprzedzającą a także postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] kwietnia 2011 r.,

- mając na uwadze powyższy wyrok, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, postanowieniem z [...] marca 2013 r., wznowił postępowanie administracyjne w sprawie zagrożenia zniszczeniem stanowiska traszki grzebieniastej w stawię przy ul. [...] i [...] w P., a następnie decyzją z [...] marca 2013 r., odmówił uchylenia ostatecznej decyzji z 2010 roku,

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona środowiska
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne