Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w P. w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Piotr Korzeniowski, Sędziowie Sędzia WSA Łukasz Krzycki, Sędzia WSA Anna Sękowska (spr.), Protokolant sek. sąd. Julia Durka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 października 2015 r. sprawy ze skargi Prezydenta Miasta P. na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w P. z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 1. uchyla zaskarżone postanowienie w punkcie 2 oraz poprzedzające je postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w P. z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w punkcie 1 i 2; 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w P. na rzecz skarżącego Prezydenta Miasta P.kwotę 340 (trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/6

W dniu 7 listopada 2014r. Prezydent Miasta [...] na podstawie art. 17 pkt. 6 lit. b tiret 3 ustawy z dnia 27 marca 2013r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.) dalej zwaną "upzp", wystąpił z wnioskiem o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "[...] część B" w [...], wywołanego uchwałą Rady Miasta [...] nr [...] z dnia [...] listopada 2008r.

Postanowieniem z dnia [...] lutego 2015r. nr [...] Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, po przeanalizowaniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego odmówił uzgodnienia przedłożonego projektu planu z uwagi na: 1. wprowadzenie w projekcie planu zmian w zagospodarowaniu pasa drogowego autostrady [...] poprzez dopuszczenie do lokalizacji ekranów akustycznych; 2. brak zapisu o bezwzględnym zakazie umieszczania wszelkich urządzeń reklamowych, szyldów i tablic informacyjnych skierowanych do użytkowników autostrady lub mogących rozpraszać ich uwagę dla terenów oznaczonych symbolami 10U, 11U, 12U, 3K, 11WS; 3. brak zapisu o sposobie obsługi komunikacyjnej terenu objętego projektem planu od strony autostrady [...]; 4. brak zapisu o konieczności zagospodarowania wód opadowych na terenie posesji.

Pismem z dnia [...] marca 2015 r. Prezydent Miasta [...], złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Postanowieniem z dnia [...] marca 2015 r. znak [...] Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, po rozpoznaniu wniosku Prezydenta Miasta [...] o ponowne rozpatrzenie sprawy, orzekł o uchyleniu zaskarżonego postanowienia w zakresie pkt. 3 i 4 oraz o utrzymaniu zaskarżonego postanowienia w mocy w pkt 1 i 2, tj. w zakresie wprowadzenia w projekcie planu zmian w zagospodarowaniu pasa drogowego autostrady poprzez dopuszczenie lokalizacji ekranów akustycznych oraz w zakresie braku zapisu o bezwzględnym zakazie umieszczania wszelkich urządzeń reklamowych, szyldów i tablic informacyjnych skierowanych do użytkowników autostrady lub mogących rozpraszać ich uwagę, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami 10U, 11U, 12U, 3K, 11WS.

W uzasadnieniu organ w zakresie dopuszczenia lokalizacji ekranów akustycznych wskazał, że przeznaczenie obszaru w granicach pasa drogowego autostrady zostało ustalone ostateczną decyzją Wojewody [...] nr [...] z dnia [...] lipca 1996r. znak [...] o ustaleniu lokalizacji autostrady płatnej na terenie województwa wielkopolskiego oraz w zmieniającej ją decyzji Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia [...] października 1996 r. znak: [...] i nie może być zmienione ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nadto organ podniósł, że stosownie do postanowień zawartych w art. 15 ust. 3 upzp, w planie określa się jedynie granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej. Zdaniem GDDKiA zatem propozycje przedstawione w przedłożonym do uzgodnienia projekcie planu wykraczają poza kompetencje Prezydenta Miasta [...], który zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy o drogach publicznych w mieście na prawach powiatu, jest zarządcą dróg publicznych z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Przedstawione propozycje dotyczą bowiem zmian w obrębie pasa drogowego autostrady, polegających na dopuszczeniu lokalizacji ekranów akustycznych, do czego Prezydent nie jest upoważniony, nawet jako organ sporządzający projekt planu zagospodarowania przestrzennego. GDDKiA wskazał również, że konieczność realizacji zabezpieczeń służących ochronie przed hałasem komunikacyjnym oraz ich parametry techniczne powinny wynikać ze wskazań Raportów o oddziaływaniu na i środowisko czy też Analiz po realizacyjnych, a nie z ustaleń planu miejscowego.

Strona 1/6