Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia WSA Katarzyna Golat, sędzia WSA Anna Falkiewicz-Kluj, sędzia WSA Teresa Zyglewska (spr.), Protokolant st. ref. Marcin Lesner, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 października 2014 r. sprawy ze skargi Stowarzyszenia "W." z siedzibą w W. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia - oddala skargę -

Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona środowiska
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/16

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we W. decyzją z dnia [...] maja 2013 r. po rozpatrzeniu wniosku Gminy W. ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej [...] we W. - etap. II (Oś Inkubacji od ul. [...] do ul. [...]), według wariantu inwestycyjnego 1".

Odwołanie od powołanej decyzji wnieśli M. i T. z R.. Wskazali na konieczność zamontowania ekranów dźwiękochłonnych w miejscach, dla których prognozowane wartości hałasu nieistotnie różnią się od wartości wynikających z norm. Ponadto zwrócili uwagę na konieczność uwzględnienia w obliczeniach nie tylko istniejących budynków ale także planowanych do realizacji. Podkreślili także, że badania przedstawione w raporcie oddziaływania na środowisko powinny odnosić się do wartości maksymalnych, nie zaś przedstawiać szacunek punktowy.

Odwołanie od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we W. wniosło również Stowarzyszenie W. z siedzibą we W. (dalej Stowarzyszenie), wnosząc o wstrzymanie natychmiastowej wykonalności decyzji oraz zarzucając:

1. Pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar mający znaczenie dla [...] nad B. ([...]). W ocenie odwołującego się wystąpi negatywny wpływ inwestycji na gatunki i siedliska, będące przedmiotami ochrony tego obszaru, a także dojdzie do pogorszenia integralności obszaru i jego powiązań z innymi obszarami, co narusza art. 6 ust. 2 dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dalej dyrektywa siedliskowa). Stowarzyszenie wskazało na odseparowanie 32 ha obszaru na skutek realizacji inwestycji, znaczący negatywny wpływ na siedliska: grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego (9170), łęgów wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych (kod 91E0), łęgowych lasów dębowo-wiązowo-jesionowych (91F0) oraz starorzeczy i naturalnych eutroficznych zbiorników wodnych ze zbiorowiskami Nympheion, Potamion (kod 3150). Zwróciło uwagę na wpływ na gatunki takie jak: wydra, bóbr, mopek, nocek duży, przeplatka maturna, koziróg dębosz, trzepią zielona, ropucha szara, żaba moczarowa, kumak nizinny, traszka grzebieniasta, rzekotka drzewna.

2. Podzielenie inwestycji na części tzw. salami slicing, co jest sprzeczne z wymogami Dyrektywy Rady 85/337/EWG (ze zmianami wprowadzonymi Dyrektywą Rady 97/11/WE).

3. Niewłaściwe przeprowadzenie analizy wariantowej inwestycji (analizowano dwa warianty oddalone od siebie jedynie o 300 m), nieprzedstawienie racjonalnego wariantu alternatywnego przebiegającego poza obszarem Natura 2000 oraz bezpodstawne odrzucenie wariantów archiwalnych (północnego i środkowego).

Strona 1/16
Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona środowiska
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne