Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia WSA Agnieszka Wójcik, Sędziowie sędzia WSA Łukasz Krzycki, sędzia WSA Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.), Protokolant st. ref. Marcin Lesner, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2015 r. sprawy ze skargi Stowarzyszenia P. z siedzibą w B. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - oddala skargę -

Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/13

IV SA/Wa 1503/14

U Z A S A D N I E N I E

Zaskarżonym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego postanowieniem z [...] maja 2014 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.6.2014.ew.4 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w [...] (zwany dalej GDOŚ) utrzymał w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] (zwanego dalej RDOŚ) z dnia [...] stycznia 2014 r., znak: [...] o nadaniu - na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (zwanego dalej GDDKiA) - rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji własnej z dnia [...] stycznia 2014 r., znak: [...] o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr [...] do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od granicy województwa [...] do węzła drogowo-kolejowego w S.".

Jako podstawę nadania tego rygoru przyjęto art. 108 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 zwaną dalej K.p.a.) w związku z art. 75 ust 1 pkt 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235 ze zm. zwanej dalej ustawą ooś).

Stan rozpatrywanej sprawy przedstawia się następująco. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w [...] określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr [...] do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od granicy województwa [...] do węzła drogowo-kolejowego w S.". W toku prowadzonego postępowania Inwestor (Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad - Skarb Państwa) przedłożył wniosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. W dniu [...].01.2014 r. Stowarzyszenie P., biorące udział w prowadzonym postępowaniu na prawach strony wystąpiło z żądaniem umorzenia prowadzonego postępowania lub odmowy nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Stanowiska tego nie podzielił organ I. instancji. Jego zdaniem wystąpiły przesłanki z art. 108 K.p.a., dające podstawę do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Stanowisko to było zbieżne z zajętym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a wyrażonym w postawieniu z dnia [...].01.2011 r. odmawiającym wstrzymania natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jak zostało wskazane we wniosku Inwestora w sprawie nadania przedmiotowej decyzji lokalizacyjnej rygoru natychmiastowej wykonalności, realizacja przedmiotowej inwestycji uzasadniona jest ważnym interesem społecznym oraz koniecznością ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Planowana inwestycja służy realizacji interesu publicznego, czyli dobru wspólnemu. Interes publiczny uwzględnia zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych społeczności, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Zaproponowany przez Inwestora nowy układ drogowy był poprzedzony wieloma konsultacjami społecznymi i zaakceptowany przez Radę Miasta S..

Strona 1/13
Inne orzeczenia o symbolu:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne