Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia postępowania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Szymańska, Sędziowie Sędzia WSA Grzegorz Czerwiński, Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.), Protokolant ref. staż. Anna Dziosa, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 sierpnia 2012 r. sprawy ze skargi B. K. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia postępowania 1. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...], 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz B. K. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6155 Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/4

Wnioskiem z dnia [...] marca 2011 r. B.K., uzupełnionym pismem z dnia [...] kwietnia 2011 r. zwróciła się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 0 uchylenie postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2011 r. utrzymującego w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z dnia [...] sierpnia 2010 r. w sprawie odmowy uzgodnienia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-mieszkalnego na działce nr ew. [...] (po podziale [...]

, [...]) przy ul. [...] w miejscowości W. , gm. W.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska celem prawidłowej jego kwalifikacji i rozpoznanie go we właściwym trybie, pismem z dnia 12 kwietnia 2011 r. wezwał B.K. o sprecyzowanie złożonego wniosku w zakresie określenia przepisu kodeksu postępowania administracyjnego, którego żądanie to dotyczy.

W odpowiedzi na ww. pismo wnioskodawczyni wskazała, iż złożony wniosek został złożony w trybie art. 145 § 1, art. 154 oraz art. 156 kodeksu postępowania administracyjnego.

Postanowieniem z dnia [...] lipca 2011 r., znak: [...] Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia postępowania zakończonego postanowieniem ostatecznym Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2011 r. w związku z wnioskiem B.K.

Pismem z dnia [...] lipca 2011 r. B.K. złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w sprawie wznowienia postępowania.

Postanowieniem z dnia [...] listopada 2011 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 oraz art. 149 § 3 w zw. z art. 126 k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy B.K. w sprawie wznowienia postępowania zakończonego postanowieniem ostatecznym Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2011 r. dotyczącego odmowy uzgodnienia w zakresie ochrony przyrody warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo- mieszkalnego na działce nr ew. [...] (po podziale [...],[...]) przy ul. [...] w miejscowości W., gm. W., orzekł o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia.

W uzasadnieniu organ stwierdził, iż przedmiotem ponownego rozpatrzenia sprawy przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jest zbadanie pod względem legalności jak i celowości postanowienia organu i! instancji z dnia [...] lipca 2011 r. dotyczącego odmówienia wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia postępowania zakończonego postanowieniem ostatecznym Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2011 r., w tybie art. 145 k.p.a. Dyrektor Ochrony Środowiska po ponownym rozpatrzeniu sprawy od nowa stwierdził, iż ocena sprawy dokonana przez organ rozpatrujący wniosek B.K. z dnia [...] marca 2011 r. dotyczący wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia postępowania zakończonego postanowieniem ostatecznym Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2011 r., jest co do istoty taka sama jak ocena zawarta w niniejszym postępowaniu objętym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6155 Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne