Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji o środowisku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alina Balicka, Sędziowie Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.), Sędzia WSA Małgorzata Małaszewska-Litwiniec, Protokolant sekr. sąd. Agnieszka Olszewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 października 2011 r. sprawy ze skargi Klubu P. z siedzibą w S. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji o środowisku - oddala skargę -

Inne orzeczenia o symbolu:
6133 Informacja o środowisku
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona środowiska
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/6

Pismem z dnia [...] lutego 2011 r. Stowarzyszanie Klub P. zwróciło się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o udostępnienie informacji o środowisku, przez:

1) przekazanie dokumentu "Wytyczne Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie wprowadzania zmian w przebiegu granic i Standardowych Formularzach Danych Obszarów Natura 20000" i udzielenie informacji o jego statusie,

2) udzielenie informacji, jakie jest "nowe podejście Komisji Europejskiej do realizacji sieci Natura 2000 w Unii Europejskiej" oraz

3) udostępnienie prezentacji z wewnętrznego spotkania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i regionalnych dyrektorów ochrony środowiska obrazującej najważniejsze problemy związane z postanowieniami regionalnych dyrekcji ochrony środowiska w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, działając na podstawie przepisu art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. u. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) poinformował wnioskodawcę o stanowisku Komisji Europejskiej w zakresie realizacji sieci Natura 2000. Jednocześnie decyzją z dnia [...] marca 2011r., nr [...] działając na podstawie art. 17 pkt 1 i 2 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy odmówił przekazania [...] dokumentu pod nazwą "Wytyczne Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie wprowadzania zmian w przebiegu granic i Standardowych Formularzach Danych Obszarów Natura 20000" oraz prezentacji z wewnętrznego spotkania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i regionalnych dyrektorów ochrony środowiska dotyczącej najważniejszych problemów związanych z rozstrzygnięciami w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.

W uzasadnieniu decyzji Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził, iż może odmówić udostępnienia informacji o środowisku między innymi wówczas, gdy żądany dokument jest w trakcie opracowania (art. 17 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). Dokument "Wytyczne Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie wprowadzania zmian w przebiegu granic i Standardowych Formularzach Danych Obszarów Natura 20000" jest obecnie opracowywany przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a przewidywalny termin ukończenia tego opracowania to [...] czerwca 2011 r.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6133 Informacja o środowisku
Inne orzeczenia z hasłem:
Ochrona środowiska
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne