Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udostępnienia danych ze zbioru PESEL
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Szymańska, Sędziowie Sędzia WSA Aneta Dąbrowska, Sędzia WSA Jakub Linkowski (spr.), Protokolant ref. staż. Renata Lewandowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2013 r. sprawy ze skargi J. J. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia danych ze zbioru PESEL 1. oddala skargę; 2. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz radcy prawnego G. W. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych oraz kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Inne orzeczenia o symbolu:
6059 Inne o symbolu podstawowym 605
Inne orzeczenia z hasłem:
Ewidencja ludności
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych
Uzasadnienie strona 1/4

Decyzją z dnia [...] kwietnia 2012r. nr [...] Minister Spraw Wewnętrznych działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] lutego 2012r. nr [...] którą odmówił udostępnienia J. J. danych ze zbioru PESEL o adresie zameldowania P. K.

Powyższa decyzja została wydana w następujących okolicznościach sprawy.

J. J. (przebywający w A. w W.) złożył wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o udostępnienie adresu zamieszkania m.in. P. K.

Jako podstawę prawną upoważniającą do otrzymania tych danych ze zbioru PESEL wnioskodawca wskazał, że żądanie to wynika z zamiaru wniesienia pozwu do sądu i przesłuchania poszukiwanej osoby.

Ponadto J. J. wystąpił o zwolnienie od uiszczenia opłaty za udostępnienie danych ze zbioru PESEL.

Postanowieniem z dnia [...] listopada 2011 r., Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zwolnił J. J. z opłaty za udostępnienie ze zbioru PESEL wnioskowanych danych.

Pismem z dnia 17 listopada 2011 r. organ wezwał wnioskodawcę do nadesłania wniosku o udostępnienie danych adresowych P. K. sporządzonego zgodnie z wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności zbioru PESEL wykazania, interesu prawnego wnioskodawcy w uzyskaniu wnioskowanych danych adresowych oraz podanie bliższych danych poszukiwanej osoby.

W odpowiedzi na powyższe pismo zainteresowany złożył wniosek na stosownym formularzu zaś odnosząc się do konieczności udokumentowania swojego interesu prawnego w sprawie wnioskodawca podał, że jego interes prawny wynika z dokumentów załączonych do wniosku z dnia 13 października 2011 r.

W ponownym wezwaniu z dnia 16 stycznia 2012r. organ naczelny zwrócił się do wnioskodawcy o przesłanie dokumentów potwierdzających jego interes prawny w uzyskaniu wnioskowanych danych oraz podania bliższych danych personalnych poszukiwanej osoby. Odpowiadając na wezwanie wnioskodawca podał, że dane są mu potrzebne do złożenia pozwu do sądu.

Po rozpoznaniu wniosku Minister Spraw Wewnętrznych decyzją z dnia [...] lutego 2012r., nr [...] odmówił udostępnienia J. J. danych ze zbioru PESEL o adresie zameldowania P. K.

W uzasadnieniu decyzji odmownej Minister podał, że wnioskodawca nie wykazał, iż posiada interes prawny w uzyskaniu adresu zamieszkania ww. osoby.

Po otrzymaniu powyższej decyzji J. J. złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Minister Spraw Wewnętrznych decyzją z dnia [...] kwietnia 2012r. nr [...] działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] lutego 2012r.

W uzasadnieniu decyzji organ naczelny wskazał, że dysponując informacjami i dokumentami przedstawionymi przez wnioskodawcę oraz po zapoznaniu się z uzasadnieniem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy - Minister uznał, iż brak jest podstaw prawnych do udostępnienia J. J. informacji o danych adresowych P. K.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6059 Inne o symbolu podstawowym 605
Inne orzeczenia z hasłem:
Ewidencja ludności
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych