Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska (spr.) Sędziowie NSA Grażyna Radzicka WSA Józef Maleszewski Protokolant ref. staż. Agata Pawlicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lutego 2015 r. sprawy ze skargi P. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy D. z dnia [...] lipca 2013 roku nr [...]; 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. na rzecz P. R. kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów sądowych.

Uzasadnienie strona 1/14

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lipca 2014 r., nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. po rozpoznaniu odwołania P. R. utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy D. z dnia [...] lipca 2013 r..

W uzasadnieniu organ wskazał, iż zaskarżoną decyzją organ I instancji odmówił wnioskodawcy udostępnienia informacji publicznej w postaci wskazania listy imion i nazwisk osób niebędących pracownikami Urzędu Gminy D., z którymi urząd zawarł umowy zlecenia od dnia [...] stycznia 2011 r. do dnia [...] kwietnia 2012 r. z powołaniem się na ochronę danych osobowych.

Dalej organ wskazał, iż wnioskodawca wniósł odwołanie od decyzji poddając w wątpliwość ustalenia organu i kwestionując jego rozstrzygnięcie.

Następnie organ wskazał, iż wnioskodawca domagał się udzielenia konkretnej informacji publicznej, a mianowicie danych osobowych osób, z którymi gmina zawarła umowy zlecenia. Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, polegająca na udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 - art. 1 ust.1). Organ wyjaśnił, iż precyzując to pojęcie należy przyjąć, że informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej. Prawo dostępu do informacji publicznej ma charakter powszechny, bowiem w art. 2 ust. 1 ustawa przyznaje je każdemu, nie wymagając równocześnie w ust 2, od osoby wykonującej to prawo, wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnice przedsiębiorcy. W niniejszej sprawie organ udostępnił wnioskodawcy informację publiczną dot. treści przedmiotowych umów zlecenia, odmówił natomiast udostępnienia danych osobowych zleceniobiorców właśnie ze względu na powyżej wskazane ograniczenia w dostępie do informacji publicznej. Dlatego w ocenie organu w niniejszej sprawie, w odniesieniu do wyżej wskazanych kwestii objętych zarzutami odwołania, konieczne jest ustalenie relacji, w jakiej pozostają wobec siebie regulacje ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Organ podniósł, iż dane osobowe stanowią informację (art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych). Jest to informacja dotycząca zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacja ta ma charakter informacji publicznej o ile jest informacją o osobach sprawujących funkcje w podmiotach określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, tj. w podmiotach wykonujących zadania publiczne (art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o dostępie do informacji publicznej). W tym zakresie ustawa o dostępie do informacji publicznej nie narusza przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Nie oznacza to jednak, że ustawa o ochronie danych osobowych wyłącza w tym zakresie stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Sytuacja taka miałaby miejsce wówczas, gdyby ustawa o ochronie danych osobowych określała odmienne zasady i tryb dostępu do informacji o osobach sprawujących funkcje w podmiotach wykonujących zadania publiczne. Tymczasem analiza regulacji obydwu ustaw wykazuje, że są one w omawianym zakresie skorelowane. Obowiązek udostępnienia informacji publicznej jest obowiązkiem podmiotów wykonujących zadania publiczne wynikającym z przepisów prawa, w tym zwłaszcza z art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1, art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej i publicznym prawem podmiotowym wynikającym z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Strona 1/14