Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie: ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w mieście Nowy Tomyśl 1. stwierdza nieważność § 3 zaskarżonej uchwały 2. w pozostałej części
Uzasadnienie strona 2/9

Oceniając zapis 2 ust. 3 pkt 1 uchwały (winno być § 2 ust. 3 lit. a - uwaga Sądu) zdaniem skarżącego uznać należy, iż narusza on konstytucyjną zasadę równości wobec prawa albowiem przyznaje prawo do wykupienia bardzo korzystnej opłaty abonamentowej wyłącznie właścicielom pojazdów samochodowych zameldowanych na stałe lub czasowo w obrębie Strefy Płatnego Parkowania ,odbierając takie prawo osobom zamieszkałym na tym samym obszarze, które nie są na stałe lub czasowo zameldowane, lecz zamieszkują tam na przykład w oparciu o umowę wynajmu mieszkania. Najemcy mieszkań, którzy stanowią bardzo dużą grupę mieszkańców z reguły nie są zameldowani w miejscu swojego zamieszkania, co przecież nie jest kwestią ich wyboru ale stanowiska osób wynajmujących, które w wypadku zameldowania obawiają się problemów z usunięciem najemcy nie wywiązującego się z obowiązku uiszczenia czynszu. Brak jest jakiegokolwiek racjonalnego argumentu, aby osoby takie, posiadające tą samą, istotną cechę wspólną co osoby zameldowane tj. zamieszkujące w Stefie płatnego parkowania były traktowane gorzej niż osoby na stałe lub czasowo zameldowane. Tym samym w ocenie skarżącego uznać należy, iż Gmina przyjmując wskazaną regulację dopuściła istotnego naruszenia zasady równości wobec prawa wyrażonej w art. 32 Konstytucji RP.

Rada Miasta w odpowiedzi na skargę wniosła o jej oddalenie wskazując, że zaskarżona przez Skarżącego uchwała została podjęta w dniu [...] września 2010 r. Nie są znane okoliczności ani przyczyny podania jej treści do wiadomości publicznej przez Wojewodę W. i podległe mu służby w Dzienniku Urzędowym Województwa W. Nr [...], pod pozycją [...], jako uchwały podjętej w dniu [...] września 2010 r., albowiem tego dnia organ ten nie obradował i nie podejmował żadnych uchwał. Kwerenda prowadzona w materiałach archiwalnych Rady Miasta za rok 2010 jednoznacznie wskazuje, że prawidłową datą jej podjęcia jest data [...] września 2020 r., nie zaś [...] września 2010 r. Tymczasem wszystkie późniejsze materiały wydane w tej sprawie, również kolejne nowelizacje uchwały konsekwentnie podają jako datę jej podjęcia nieprawidłową datę [...] września 2010 r.

Rada Miasta zauważyła, iż przedmiotowa uchwała po jej wejściu w życie była siedmiokrotnie nowelizowana uchwałami Rady Miasta:

1) Nr [...] z dnia [...] września 2011r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2011r. Nr [...], poz. 4975),

2) Nr [...] z dnia [...] sierpnia 2014r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2014r., poz. 4785),

3) Nr [...] z dnia [...] września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2015 r, poz. 5604),

4) Nr [...] z dnia [...] grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2015 r., poz. 8993),

5) Nr [...] z dnia [...] lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2016r., poz. 1944),

6) Nr [...] z dnia [...] marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2017 r., poz. 2601),

7) Nr [...] z dnia [...] października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2019 r,, poz. 8912). W przypadku tej nowelizacji Wojewoda W. stwierdził w ramach rozstrzygnięcia nadzorczego nieważność jej § 2 (Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2019 r., poz. 9999).

Strona 2/9