Sprawa ze skargi Spółki A na pismo Starosty P. w przedmiocie zwrotu opłaty za kartę pojazdu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Donata Starosta (spr.) Sędzia WSA Józef Maleszewski Asesor sądowy WSA Maria Grzymisławska-Cybulska Protokolant st. sekr. sąd. Barbara Szymkowiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 03 kwietnia 2019 r. sprawy ze skargi Spółki A na pismo Starosty P. z dnia [...] listopada 2018 r., nr [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za kartę pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt w części dotyczącej odmowy zwrotu opłat za wydanie kart pojazdów o nr. rej. [...] 2. uznaje obowiązek Starosty P. do zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdów wskazanych w pkt 1 wyroku w kwocie [...] zł ([...]złotych); 3. zasądza od Starosty P. na rzecz Spółki A kwotę 597 zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania; 4. zwraca Spółce A kwotę 3100 zł (trzy tysiące sto złotych) tytułem nadpłaconego wpisu od skarg.

Inne orzeczenia o symbolu:
6039 Inne, o symbolu podstawowym 603
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta
Uzasadnienie strona 1/10

Pismem z dnia [...] listopada 2018 r. Spółka A (zwana dalej również "Skarżącą"), będąca następca prawnym Spółki B, Spółki C oraz Spółki D zwróciła się do Starosty o stwierdzenie uprawnienia do otrzymania zwrotu łącznej kwoty [...]zł. za wydanie 33 kart pojazdu dla następujących pojazdów zarejestrowanych przez Starostę:

1. Kwoty [...]zł stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki [...],

2. Kwoty [...]zł stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki [...],

3. Kwoty [...]zł stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki [...]

4. Kwoty [...]zł stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki [...]

5. Kwoty [...]zł stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki [...]

6. Kwoty [...]zł stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki [...]

7. Kwoty [...]zł stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki [...]

8. Kwoty [...]zł stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki [...]

9. Kwoty [...]zł stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki [...]

10. Kwoty [...]zł stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki [...],

11. Kwoty [...]zł stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki [...]

12. Kwoty [...]zł stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki [...]

13. Kwoty [...]zł stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki [...]

14. Kwoty [...]zł stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki [...]

15. Kwoty [...]zł stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki [...],

16. Kwoty [...]zł stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki [...]

Strona 1/10
Inne orzeczenia o symbolu:
6039 Inne, o symbolu podstawowym 603
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta