Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grażyna Radzicka Sędziowie WSA Maciej Busz (spr.) WSA Józef Maleszewski Protokolant sekr. sąd. Agnieszka Walocha po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 listopada 2017 r. sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 26 maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 31 marca 2017 r. nr [...]; 2. w pozostałym zakresie skargę oddala.

Inne orzeczenia o symbolu:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/15

IV SA/Po 760/17

Uzasadnienie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu decyzją z dnia 31.03.2017r. nr [...] odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 20 grudnia 2013r. znak: [...].

W uzasadnieniu wyjaśniono, że decyzją z dnia 18 listopada 2013r. znak: [...] Starosta Kaliski orzekł o skierowaniu [...] (dalej uczestnik postępowania) na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy. Jako podstawę prawną ww. orzeczenia organ I instancji wskazał na przepis art. 114 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dn. 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ze zm., dalej u.p.r.d.)

Od powyższej decyzji w zakreślonym terminie wniósł odwołanie uczestnik postępowania zarzucając, iż zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisu art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b u.p.r.d. Z uwagi na powyższe odwołujący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu decyzją z dnia 20 grudnia 2013r. znak: [...] uchyliło zaskarżoną decyzję i umorzyło postępowanie wskazując, iż w myśl art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b u.p.r.d., kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem, skierowana decyzją starosty na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, w razie przekroczenia 24 punków otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1.

Uczestnik postępowania w okresie od 30.08.2007r. do 17.05.2008r. w związku z naruszeniem przepisów ruchu drogowego otrzymał 28 punków karnych.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 130 ust. 3 u.p.r.d., kierowca wpisany do ewidencji, o której mowa w ust. 1, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punków za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

W myśl § 8 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.12.2002r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2002r. Nr 236 poz. 1998 ze zm., dalej rozporządzenie), kierowcy, który odbył szkolenie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, zmniejsza się o 6 liczbę posiadanych punków karnych.

Kolegium uznało, iż brak podstaw do wydania decyzji o skierowaniu uczestnika postępowania na kontrolne badania w zakresie posiadanych kwalifikacji jako kierowcy, gdyż organ I instancji nie uwzględnił okoliczności odbycia przez niego szkolenia kierowców w WORD w Kaliszu. W ocenie Kolegium ilość punków karnych jakie otrzymał uczestnik postępowania w spornym okresie winna ulec obniżeniu o liczbę 6. Po uwzględnieniu powyższego liczba punktów karnych wynosiłaby 22 i jako taka nie kwalifikowałby do wydania decyzji w zakresie przymusowego sprawdzenia kwalifikacji zainteresowanego jako kierowcy.

Kolegium powołało się na wyrok WSA w Gliwicach z dnia 14.03.2012r. w sprawie o sygn. II SA/GI 26/12 w którym stwierdzono, iż skoro przepis art. 130 ust. 3 u.p.r.d. określa kategorycznie jako zasadę, że odbycie określonego szkolenia powoduje zmniejszenie ilości punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, to wprowadzenie jakiegokolwiek innego wyjątku od powyższej zasady wymagałoby istnienia przepisu szczególnej rangi ustawowej, ewentualnie przepisu rozporządzenia wydanego na podstawie należytej delegacji ustawowej. W ocenie tego Sądu przepis § 8 ust. 6 rozporządzenia został wydany z przekroczeniem upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 130 ust. 4 pkt 5 u.p.r.d." (por. LEX nr 1138410).

Strona 1/15
Inne orzeczenia o symbolu:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze