Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego
Uzasadnienie strona 5/5

Spór w niniejszej sprawie sprowadza się do ustalenia daty, od której winien zostać przyznany skarżącej przedmiotowy zasiłek. Kolegium powołując się na treść przepisu art. 24 ust. 2 u.ś.r. przyznało skarżącej specjalny zasiłek opiekuńczy od dnia [...] stycznia 2014 r., tj. od początku miesiąc w którym wpłynął do organu I instancji prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego. Z kolei skarżąca stoi na stanowisku, iż przedmiotowy zasiłek należy jej się od dnia [...] stycznia 2013 r. tj. od dnia wejścia w życie przepisu art. 16a u.ś.r.

Z regulacji zawartej w art. 24 ust. 1 u.ś.r. wynika, iż prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, z wyjątkiem świadczeń, o których mowa w art. 9, art. 14-16 i art. 17. Wyłączeniu we wskazanym przepisie nie podlega specjalny zasiłek opiekuńczy. Z kolei w art. 24 ust. 2 u.ś.r. ustawodawca wskazał, iż prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Wyjaśnić należy, że to wniosek jest czynnikiem, który uruchamia postępowanie w sprawie świadczenia, przy czym świadczenie może być przyznane najwcześniej od miesiąca złożenia wniosku w organie. Przyznanie, zatem z datą wsteczną poprzedzającą tenże miesiąc, prawa do świadczenia, nawet w przypadku wcześniejszego spełniania przesłanek do jego uzyskania, nie jest możliwe (por. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 2 lutego 2012 r. sygn. akt II SA/Bd 1362/11 dostępne na http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Z akt sprawy w sposób jednoznaczny wynika, iż wniosek skarżącej o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego wpłynął do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. w dniu [...] stycznia 2014 r. To natomiast wskazuje, iż SKO prawidłowo zastosowało przepis art. 24 ust. 2 u.ś.r. przyznając skarżącej specjalny zasiłek opiekuńczy od początku miesiąca kalendarzowego w którym wpłynął do organu I instancji wniosek o jego przyznanie, tj. od [...] stycznia 2014 r.

Bez znaczenia dla oceny rozstrzygnięcia SKO w zakresie daty przyznania skarżącej specjalnego zasiłku opiekuńczego pozostają wskazane w skardze okoliczności, iż była ona nieprawidłowo informowana przez pracowników socjalnych o tym, że specjalny zasiłek opiekuńczy jej nie przysługuje w związku z brakiem obowiązku alimentacyjnego w stosunku do małżonka oraz, że odmówiono jej wydania wniosku o przedmiotowy zasiłek. Organ administracji działa bowiem na podstawie przepisów prawa, a te w sposób jednoznaczny regulują kwestię daty, od której przyznaje się przedmiotowy zasiłek. Jeżeli natomiast skarżąca miała zastrzeżenia do działań pracowników ośrodka pomocy społecznej mogła ona złożyć skargę o której mowa w art. 227 -240 k.p.a. Fakt, rzekomej odmowy wydania jej wniosku nie może jednak powodować, iż byłaby ona uprawniona do otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego w okresie poprzedzającym skutecznie wniesienie o to do organu administracji. Ponadto jak trafnie zauważa SKO w odpowiedzi na skargę, wniosek taki dostępny jest na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w R..

W tym stanie rzeczy, uznając że zaskarżona decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie narusza przepisów prawa w stopniu określonym w art. 145 § 1 p.p.s.a., Sąd na podstawie art. 151 p.p.s.a orzekła jak w sentencji wyroku.

Strona 5/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze