Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego
Uzasadnienie strona 2/5

Po rozpatrzeniu odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L., decyzją z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] na podstawie art. 16a u.ś.r.oraz art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. uchyliło decyzję organu I instancji i orzekło o przyznaniu skarżącej - począwszy od [...] stycznia 2014 r. do dnia [...] października 2014 r. - specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad mężem W.K..

W uzasadnieniu SKO wskazało, że skarżąca od dnia [...] listopada 2009 r. była zatrudniona w Spółce A, a stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania za wypowiedzeniem przez pracownika. Następnie od dnia [...] listopada 2009 r. do [...] maja 2010 r. skarżąca korzystała z zasiłku chorobowego, a w okresie od [...] maja 2010 r. do [...] września 2010 r. z zasiłku macierzyńskiego. Dnia [...] marca 2014 r. skarżąca przedstawiła decyzję PUP w R., z której wynika, że utraciła status osoby bezrobotnej z dniem [...] stycznia 2014 r. Dalej SKO wyjaśniło, że zgodnie z przepisem art. 16a ust.1 u.ś.r. warunkiem przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego jest wymóg, aby na osobie sprawującej opiekę ciążył obowiązek alimentacyjny względem osoby wymagającej opieki, oraz żeby osoba ta zrezygnowała z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki. Ponadto przyznanie przedmiotowego świadczenia uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego.

Zdaniem SKO w przedmiotowej sprawie nie budzi wątpliwości, że mąż skarżącej legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem, że zachodzi konieczność sprawowania stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby. W ocenie SKO na skarżącej spoczywa obowiązek alimentacyjny wobec męża, zaś dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kryterium dochodowego warunkującego przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych SKO wskazało, że tak jak w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego, pojęcie rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, którym posłużył się ustawodawca w art. 16 ust. 1 u.ś.r. należy wykładać szeroko, tj. mając na uwadze realia w jakich znajduje się np. osoba zarejestrowana jako bezrobotna. Złożenie przez osobę zarejestrowaną jako osoba bezrobotna wniosku o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego oznacza de facto rezygnację z gotowości do podjęcia zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej, co należy utożsamiać z pojęciem "rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej". Skutki wyłączenia możliwości uzyskania zatrudnienia za pośrednictwem urzędu pracy i skutki podjęcia samodzielnej decyzji o rezygnacji z zatrudnienia z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną są bowiem w istocie takie same i oznaczają, że dana osoba nie wykonuje pracy zawodowej, gdyż czas ten poświęca opiece nad osobą niepełnosprawną.

SKO wyraziło pogląd, że ustawa o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją, uzależniała przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego od niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osoba legitymująca się stosownym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Warunkiem przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego jest wprawdzie wyłącznie "rezygnacja z zatrudnienia", niemniej jednak celem nowelizacji ustawy nie było pozbawienie beneficjentów świadczeń pielęgnacyjnych funkcji opiekuna i związanego z tą funkcją prawa do świadczenia w postaci specjalnego zasiłku opiekuńczego. Przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby do naruszenia zasad wynikających z art. 2 Konstytucji tj. zasady demokratycznego państwa prawa, zasady ochrony praw nabytych, jak i zasady sprawiedliwości społecznej. Ponadto zdaniem SKO przyjęcie, że w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego świadczenie to przysługuje wyłącznie tym osobom uprawnionym, które podjęły się i sprawują opiekę nad osobami niepełnosprawnymi na skutek tylko rezygnacji z wykonywanej przednio pracy jest nie do pogodzenia z konstytucyjną zasadą równości wyrażoną w art. 32 Konstytucji.

Strona 2/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze