Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Stankowski (spr.) Sędziowie WSA Anna Jarosz WSA Izabela Paluszyńska Protokolant st.sekr.sąd. Krystyna Pietrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi I. S.-K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] maja [...] r., nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/5

Decyzją z dnia [...] marca 2014 r. nr [...] Burmistrz Gminy R. na podstawie art. 5 ust. 2, art. 16a ust. 1 i ust. 2, art. 20 ust. 3, art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456) powoływanej dalej jako "u.ś.r." oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1964 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267) zwanej dalej jako "k.p.a." odmówił I.S-K (dalej jako "skarżąca") świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ I instancji przedstawił stan faktyczny sprawy wskazując, że skarżąca złożyła wniosek o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad mężem, który legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. W skład rodziny poza skarżącą wchodzi jej mąż oraz trójka dzieci. Dochód rodziny w 2012 r. wyniósł [...] zł., co daje miesięczny dochód na osobę w rodzinie w wysokości [...]zł. Powyższe pozwoliło organowi uznać, iż skarżąca spełnia kryterium dochodowe. Organ wskazał również, że na podstawie świadectwa pracy z dnia [...] stycznia 2010 r. ustalił, iż w dniu [...] listopada 2009 r. w wyniku wypowiedzenia złożonego przez skarżącą, rozwiązano z nią umowę o pracę, a z zaświadczenia PUP w R. wynika, że w okresie od [...]stycznia 2011 r. do dnia [...] stycznia 2014 r. pozostawała osobą bezrobotną. Na podstawie tak ustalonego stanu faktycznego organ I instancji uznał, iż skarżąca nie zrezygnowała z zatrudnienia w biurze rachunkowym w związku z koniecznością sprawowania opieki nad mężem i tym samym nie spełniła ona przesłanek do otrzymania przedmiotowego świadczenia.

W odwołaniu skarżąca podniosła, iż organ I instancji błędnie ustalił stan faktyczny sprawy. Wyjaśniła, że wypowiedziała umowę o pracę w czasie pobytu na urlopie wychowawczym, w czasie którego sprawowała opiekę nad małoletnimi dziećmi i mężem, a samo wypowiedzenie umowy o pracę związane było z likwidacją zakładu pracy. Świadectwo pracy otrzymała [...] stycznia 2010 r., dopiero po wyroku sądu. W czasie wypowiedzenia była w ciąży, a rozwiązanie umowy nastąpiło dopiero [...] maja 2010 r. W 2013 r. dowiedziała się, iż może ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy, jednak organ opieki społecznej nie wydawał jej wniosku tłumacząc, iż nie ciąży na niej obowiązek alimentacyjny względem męża. Od 2011 r. była zarejestrowana w PUP i w tym okresie pozostawała w gotowości do podjęcia pracy, ale tylko takiej która mogłaby pogodzić z opieką nad mężem i dziećmi. Powołując się na wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 lipca 2014 r. sygn. akt II SA/Go 550/13 i WSA w Łodzi z dnia 21 listopada 2013 r. sygn. akt II SA/Łd 968/13 wskazała, że art. 16a w ust. 8 u.ś.r. określa podmioty, którym specjalny zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje i gdyby ustawodawcy zależało na pozbawieniu osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy i posiadających status osoby bezrobotnej możliwości ubiegania się o to świadczenie to z pewnością by to uczynił w tym przepisie. Fakt wyrejestrowania się przez nią z rejestru osób bezrobotnych oznacza rezygnację z aktywności zawodowej, natomiast przepis art. 16a ust. 1 u.ś.r. należy interpretować szeroko, mając na uwadze cel tego uregulowania, a więc przyznanie rekompensaty pieniężnej tym z spośród członków społeczeństwa, którzy podejmują się opieki nad swoimi najbliższymi, niezdolnymi do samodzielnej egzystencji, rezygnując z własnej aktywności zawodowej. O specjalnym zasiłku opiekuńczym dowiedziała się w 2013 r. , korzystała w tym okresie z opieki socjalnej, a jednym z warunków uzyskania pomocy był obowiązek posiadania statutu osoby bezrobotnej.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze