Sprawa ze skargi [...] sp. z o.o. na pismo Starosty w przedmiocie zwrotu opłaty za kartę pojazdu
Sentencja

Dnia 17 czerwca 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Busz (spr.) Sędzia WSA Monika Świerczak As. Sąd. Katarzyna Witkowicz - Grochowska po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2020 roku na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi [...] sp. z o.o. na pismo Starosty z dnia [...] listopada 2018 r., nr [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za kartę pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt w części dotyczącej odmowy zwrotu opłat za wydanie kart pojazdów o nr rej. [...] 2. uznaje obowiązek Starosty do zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdów wskazanych w pkt 1 wyroku w kwocie [...]zł ([...] złotych); 3. zasądza od Starosty na rzecz [...] sp. z o.o. w [...] kwotę [...]zł ([...] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6032 Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta
Uzasadnienie strona 1/13

IV SA/Po 64/20

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] listopada 2018 r. Spółka . w W. (zwana dalej również "skarżąca"), będąca następcą prawnym Spółki A. oraz "Spółki zwróciła się do Starosty o stwierdzenie uprawnienia do otrzymania zwrotu łącznej kwoty [...]zł za wydanie 33 kart pojazdu dla następujących pojazdów zarejestrowanych przez Starostę:

1. Kwoty [...]zł stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki [...] o nr rej. [...],

2. Kwoty [...]zł stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki [...] o nr rej. [...],

3. Kwoty [...]zł stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki [...] o nr rej. [...],

4. Kwoty [...]zł stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki [...] o nr rej. [...],

5. Kwoty [...]zł stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki [...] o nr rej. [...],

6. Kwoty [...]zł stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki [...] o nr rej. [...],

7. Kwoty [...]zł stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki [...] o nr rej. [...],

8. Kwoty [...]zł stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki [...] o nr rej. [...],

9. Kwoty [...]zł stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki [...] o nr rej. [...],

10. Kwoty [...]zł stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki [...] o nr rej. [...]

11. Kwoty [...]zł stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki [...] o nr rej. [...]

12. Kwoty [...]zł stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki [...] o nr rej. [...],

13. Kwoty [...]zł stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki [...] o nr rej. [...],

14. Kwoty [...]zł stanowiącej część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki [...] o nr rej. [...],

Strona 1/13
Inne orzeczenia o symbolu:
6032 Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta