Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska (spr.) Sędziowie WSA Donata Starosta WSA Anna Jarosz Protokolant st. sekr. sąd. Monika Zaporowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 października 2017 r. sprawy ze skargi R. S. na decyzję Wójta Gminy z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6480
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy
Uzasadnienie strona 1/7

Sygn. akt IV SA/Po [...]

Uzasadnienie

R. S., działając na podstawie art. 1, art. 2 i art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z [...] września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ) złożył do Zespołu Szkół w P. wniosek o udostępnienie doręczenia kserokopii atestów doręczonych przy dostawach oleju opałowego przez Przedsiębiorstwo [...] J. K. jako Wykonawcę, w ramach umowy na dostawę lekkiego oleju opałowego do Zespołu Szkół w P. .

Decyzją z dnia [...] listopada 2016 roku nr [...] Dyrektor Zespołu Szkół w P. odmówił udostępnienia informacji publicznej.

Decyzją z dnia [...] grudnia 2016 r., nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało organowi pierwszej instancji sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Decyzją z dnia [...] lutego 2017 r., nr [...] Dyrektor Zespołu Szkół w P. odmówił udostępnienia informacji publicznej w zakresie doręczenia kserokopii atestów doręczonych przy dostawach oleju opałowego przez Przedsiębiorstwo [...] J. K. jako wykonawcę, w ramach umowy na dostawę lekkiego oleju opałowego do Zespołu Szkół w P. .

W uzasadnieniu organ wskazał, że wniosek strony dotyczy umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, zatem Zespół Szkół w P. zobligowany jest do przestrzegania zasad systemu zamówień publicznych określonych w ustawie z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm., dalej "Prawo zamówień publicznych"). Jedną z tych zasad jest prawo wykonawcy do ochrony istotnych interesów swojego przedsiębiorstwa poprzez zastrzeżenie nieujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane (por. art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych).

Organ wskazał, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lekkiego oleju opałowego do Zespół Szkół w P. , firma [...] J. K., [...], [...], składając ofertę, zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa fakturę zakupu paliw u producenta. Ponadto każda z faktur zakupu oleju opałowego u producenta, dostarczana przy dostawie oleju objętych opatrzona została pieczęcią o treści: " NIE UDOSTĘPNIAĆ. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503). Dane zawarte w dokumencie nie są publicznie dostępne."

Dalej organ podniósł, że Przedsiębiorstwo [...] J. K. pismem z dnia [...] listopada 2016 r. zastrzegł również, że udostępnienie atestów oleju opałowego wykracza poza uprawnienia wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Według PHU Trans-OLL faktury zakupu od poddostawców danych towarów lub inne dokumenty wskazujące źródło zaopatrywania się wykonawcy, w tym przypadku PHU [...] oraz ceny tych produktów stanowią bezsprzecznie tajemnicę przedsiębiorstwa co w pełni jest zgodne z art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje te mają charakter istotny dla prowadzenia spraw przez przedsiębiorcę i niewątpliwie posiadają wartość gospodarczą umożliwiającą uzyskanie odpowiedniej pozycji wśród konkurentów. Ich ujawnienie, udostępnienie na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej stanowić będzie naruszenie zastrzeżonej przez wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6480
Inne orzeczenia z hasłem:
Dostęp do informacji publicznej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy