skarg P. W., M. N., M. P. na uchwałę Rady Miasta i Gminy [...] w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów łącznika ekologicznego, lasów i gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych: [...] i [...] w gminie [...]
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maciej Busz Sędzia WSA Józef Maleszewski (spr.) Asesor sądowy WSA Maria Grzymisławska-Cybulska Protokolant sekr. sąd. Roman Sukhyi po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 stycznia 2020 r. sprawy ze skarg P. W., M. N., M. P. na uchwałę Rady Miasta i Gminy [...] z dnia [...] czerwca 2018 r. nr [...] w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów łącznika ekologicznego, lasów i gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych: [...] i [...] w gminie [...] oddala skargi w całości.

Uzasadnienie strona 1/8

Rada Miasta I Gminy (zwana dalej "Radą") podjęła w dniu [...] czerwca 2018 r. uchwałę nr [...] w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów łącznika ekologicznego, lasów i gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych: [...] w gminie [...] (Dz. Urz. Woj. [...] z 2018 r. poz. [...], zwaną dalej "uchwałą"). Środki zaskarżenia wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu: P. W., M. P. oraz M. N. (zwani dalej "Skarżącymi").

P. W. podniósł w skardze z dnia [...] września 2018 r., że określone zagospodarowanie terenu w planie jest niezgodne z planowanym przez niego zagospodarowaniem terenu w części nieruchomości, o czym informował Burmistrza Miasta i Gminy [...] (zwanego dalej "Burmistrzem") we wniosku z dnia [...] lutego 2016 r. dołączonego do procedury planu miejscowego oraz wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Zdaniem P. W., procedura administracyjna była celowo przedłużana, aby nie wydać decyzji administracyjnej w zakresie planowanej przez niego inwestycji polegającej na realizacji trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na części działki nr ew. [...] ob. [...]. Plan miejscowy narusza w ocenie P. W. zasady ładu przestrzennego oraz zasady uwzględniania z urzędu interesu społecznego i słusznego interesu obywateli. W związku z tym, P. W. wniósł o uchylenie planu miejscowego zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zmianami, zwanej dalej "u.p.z.p.").

Wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały wniósł M. P. pismem z dnia [...] listopada 2018 r. M. P. podniósł zarzut naruszenia art. 156 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami, zwanej dalej "k.p.a."). Naruszenie miało polegać na pominięciu jego osoby w zakresie prowadzenia postępowania oraz podjęciu działań mających na celu zlikwidowanie gospodarstwa rolnego oraz pozbawienie własności nieruchomości położonej w [...] ul. [...] (działka nr ew. [...] o pow. 9,4092). Dalej M. P. zarzucił naruszenie art. 61a § 1 i 2 oraz art. 123 k.p.a. poprzez bezpodstawną odmowę stosowania tych przepisów oraz praw do własności i praw wynikających z prowadzenia gospodarstwa rolnego. Powołano także zarzut naruszenia art. 28 i art. 35 k.p.a. poprzez zaprzeczenie i nieprzyznanie prawa strony należnej jej w tym postępowaniu, w tym dokonanie ustaleń i błędną ocenę stanu faktycznego i prawnego sprawy, mających podstawowe znaczenie dla zaskarżonej decyzji. M. P. powołał również zarzut naruszenia art. 128 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, zwanej dalej "u.g.n.") przez dokonanie faktycznego, częściowego wywłaszczenia gospodarstwa rolnego oraz braku ustalenia i wypłaty odszkodowania bądź przyznania wywłaszczonemu nieruchomości zamiennej. Na tej podstawie M. P. wniósł o uchylenie zaskarżonej uchwały w części wskazanej nieruchomości oraz o wstrzymanie zaskarżonej uchwały do czasu rozstrzygnięcia środka odwoławczego.

Strona 1/8