Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie warunków zabudowy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Jarosz Sędziowie WSA Donata Starosta WSA Izabela Paluszyńska (spr.) Protokolant ref. staż. Agata Pawlicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 maja 2015 r. sprawy ze skargi S. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...] listopada 2014 r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/15

Dnia [...] sierpnia 2013 r. do Urzędu Gminy [...] wpłynął wniosek S. W. (zwanego dalej Skarżącym, Inwestorem, Wnioskodawcą) o wydanie warunków zabudowy działek [...]budynkiem biurowym, do 4 kondygnacji z powierzchnią zabudowy do 70%. Działka o nr geodezyjnym ma powierzchnię [...].

Decyzją z dnia [...] października 2013r. Wójt Gminy [...] ustalił S. W. warunki zabudowy dla budowy dwóch budynków biurowych na terenie działek o nr ewid [...] położonej w miejscowości [...], ustalając m. in powierzchnię zabudowy nie więcej niż 16,8% powierzchni przedmiotowego gruntu.

Decyzja ta została uchylona w całości i przekazana do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] decyzją z dnia [...] lutego 2014r. nr [...].

W uzasadnieniu organ odwoławczy podał, że organ I instancji nie przeprowadził prawidłowo analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu wyznaczonego obszaru analizowanego. Nie podał bowiem jakie działki analizą zostały objęte, część tekstowa analizy nie wyszczególnia wszystkich zabudowanych działek (np. 191/2, 190/2, 41/45). Analiza w sposób bardzo lakoniczny odnosi się do istniejącej w obszarze analizowanym zabudowy i zagospodarowania terenu. W analizie brak bliższej charakterystyki parametrów wszelkiej istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu - z dokładnym wskazaniem na jakich działkach jakie budynki i o jakim przeznaczeniu się znajdują oraz jaka jest wielkość tych działek i ich zagospodarowanie - co uniemożliwia weryfikację przedstawionych w analizie ustaleń dotyczących nie tylko funkcji, ale i parametrów zabudowy. SKO podało, że z przepisów nie wynika upoważnienie organu do ustalania w decyzji o warunkach zabudowy liczby kondygnacji podziemnej czy też wysokości całkowitej planowanego budynku. Za nieprawidłowe uznało wyznaczanie innej poza frontowej linii zabudowy. Za rażące naruszenie przepisów art. 64 w zw. z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uznało odstąpienie przez organ od wniosku Inwestora w zakresie m.in. powierzchni zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej, liczby, szerokości elewacji frontowej.

Decyzją z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] Wójt Gminy [...], wskazując na art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1 i 2, art. 60 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, poz. 647 z późn. zm., dalej jako u.p.z.p.) odmówił S. W. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków biurowych na terenie działek [...] położonych w miejscowości [...]. Uzasadniając napisał, że teren objęty wnioskiem znajduje się na obszarze nieobjętym ważnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wobec czego zmianę sposobu jego zagospodarowania należy ustalić drogą decyzji o warunkach zabudowy. Przepisy art. 61 ust. 1 u.p.z.p. dokładnie określają przesłanki uzależniające wydanie pozytywnej decyzji w zakresie ustalenia warunków zabudowy. Brak zrealizowania którejkolwiek przesłanki musi skutkować odmową wydania warunków zabudowy.

Strona 1/15
Inne orzeczenia o symbolu:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze