Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maciej Busz Sędzia WSA Monika Świerczak (spr.) Sędzia WSA Donata Starosta po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 lutego 2021 r. sprawy ze skargi D. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę w całości.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/15

Zaskarżoną decyzją nr [...] z [...] września 2020 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) po rozpoznaniu odwołania D. O. od decyzji Prezydenta Miasta P. z [...] stycznia 2020 r. nr [...] o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Rozstrzygnięcie wydano w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Wnioskiem z [...].06.2019 r. D. O. zwróciła się przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad córką M. O. ur. [...].03.1999 r. Do wniosku przedłożyła: 1. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z [...].03.2015 r. o zaliczeniu córki do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 2. wyrok z [...].02.2019 r., sygn. akt V U [...], którym Sąd Rejonowy [...] w P. zmienił orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Woj. Wlkp. (WZdsON) z [...].06.2015 r. i poprzedzające je orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w P. (PZdsON) w części w ten sposób, że ustalił, iż M. O. jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym na stałe, jest niezdolna do samodzielnej egzystencji i wymaga stałego współudziału opiekuna; 3. decyzję ZUS [...] Oddział w P. z [...].02.2018 r. o przyznaniu D. O. emerytury od [...].01.2018 r.

Decyzją z [...].07.2019 r. Prezydent Miasta P. odmówił D. O. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad córką. Stwierdził, że strona ma ustalone prawo do emerytury, co w świetle art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 - dalej: u.ś.r.) wyklucza przyznanie tego świadczenia.

W odwołaniu od powyższej decyzji D. O. zarzuciła, że organ I instancji nie wziął pod uwagę, że strona pobierała "zasiłek pielęgnacyjny" na córkę M. O. od [...].09.2008 r. do [...].03.2015 r., a złożenie wniosku na dalszy okres było niemożliwe, gdyż WZdsON orzekł, że jej córka posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności. Taki stopień nie pozwala na pobieranie "zasiłku pielęgnacyjnego". Dopiero po wydaniu przez Sąd Rejonowy w P. wyroku z [...].02.2019 r., którym zmieniono orzeczenie WZdsON, D. O. mogła złożyć wniosek. Odwołująca wskazała, że zwracała się o przyznanie "zaległego świadczenia pielęgnacyjnego" na córkę za okres od [...].04.2015 r. do [...].01.2018 r. (data uzyskania prawa do emerytury). Wniosek złożyła z zachowaniem terminu, który biegł od daty uprawomocnienia się wyroku.

SKO w P. decyzją z [...].11.2019 r. uchyliło ww. decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Zwróciło uwagę na treść art. 24 ust. 2a u.ś.r., i wskazało, że skorzystanie z dobrodziejstwa tego przepisu obwarowane jest wystąpieniem z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności w ściśle określonym terminie, tj. w okresie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Dodało, że kiedy orzeczenie o niepełnosprawności wydaje sąd powszechny w formie wyroku, wykładni przepisu art. 24 ust. 2a u.ś.r. należy dokonać nie tylko z uwzględnieniem funkcji, którą realizować ma świadczenie pielęgnacyjne oraz mechanizmu jego przyznawania uzależnionego od uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, ale i też innych regulacji, przewidzianych w systemie prawa, co prowadzi do przyjęcia, iż trzymiesięczny termin do złożenia wniosku biegnie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Stwierdziło, że strona wniosek o świadczenie pielęgnacyjne złożyła [...].06.2019 r. - z zachowaniem 3-miesięczny terminu od uprawomocnienia się wyroku Sądu Rejonowego P. zmieniającego orzeczenie WZDSON (wyrok uprawomocnił się [...].06.2019 r.). Zdaniem Kolegium Prezydent P. nie wyjaśnił, czy D. O. występowała o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego "za okres wsteczny" na podstawie art. 24 ust. 2a u.ś.r., lecz przyjął, że wniosek dotyczy świadczenia na "okres bieżący" i odmówił przyznania świadczenia z uwagi na fakt, że wnioskodawczyni ma ustalone prawo do emerytury. Kolegium wskazało, że organ I instancji powinien ustalić, czy strona spełnia warunki do przyznania świadczenia we wnioskowanym okresie, w szczególności wyjaśnić kwestię specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego D. O. w związku z opieką nad mężem.

Strona 1/15
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze