Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tomasz Grossmann (spr.) Sędzia WSA Józef Maleszewski Asesor sądowy WSA Katarzyna Witkowicz-Grochowska Protokolant sekr. sąd. Roman Sukhyi po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 sierpnia 2020 r. sprawy ze skargi M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie przyznania zasiłku celowego uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] września 2019 r. znak: [...]

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/7

Zaskarżoną decyzją z [...] stycznia 2020 r. (nr [...]) Samorządowe Kolegium Odwoławcze (dalej też jako "SKO" lub "organ II instancji"), po rozpoznaniu odwołania M. S., utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta K. z [...] września 2019 r. (nr [...]) w przedmiocie zasiłku celowego.

Zaskarżona decyzja, jak wynika z jej uzasadnienia, zapadła w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy.

Przywołaną wyżej decyzją z [...] września 2019 r. Prezydent Miasta K. (dalej też jako "Prezydent Miasta" lub "organ I instancji") przyznał M. S. zasiłek celowy w kwocie [...]zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu leków, odzieży jesienno-zimowej, doładowania energii elektrycznej (licznik przedpłatowy). uzupełnienia butli gazowej, opłaty bieżącego rachunku za wodę i ścieki.

Od tej decyzji M. S. wniósł odwołanie.

Utrzymując w mocy decyzję organu I instancji - przywołaną na wstępie decyzją z [...] stycznia 2020 r. - SKO wskazało, że w dniu [...] września 2019 r. [powinno być raczej "02" września 2019 r. - uw. Sądu] M. S. (zwany dalej "Wnioskodawcą" lub "Skarżącym") złożył w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w K. wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup leków, bieżącej energii elektrycznej, zakup gazu, opłaty bieżącego rachunku za wodę i ścieki, zakup odzieży jesienno-zimowej. Z przeprowadzonego w dniu [...] września 2019 r. wywiadu środowiskowego oraz zebranej w sprawie dokumentacji wynika, że Wnioskodawca prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe i nie ma nikogo na swoim utrzymaniu. Nie posiada żadnego źródła dochodu. Utrzymuje się z przyznanego zasiłku stałego w wysokości [...] zł miesięcznie. Zgodnie z Orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w K. z [...] kwietnia 2018 r. (nr [...]) M. S. został zaliczony do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym do [...] kwietnia 2023 r., i z tego tytułu posiada uprawnienia do otrzymywania zasiłku stałego w pełnej wysokości. Dochód Wnioskodawcy w sierpniu 2019 r., tj. w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o pomoc, stanowił zasiłek stały w wysokości [...] zł miesięcznie, co oznacza, że Wnioskodawca nie przekroczył kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w skrócie "u.p.s."), wynoszące [...] zł. W ocenie SKO są zatem podstawy do przyznania zasiłku celowego na podstawie art. 39 u.p.s.

Przytoczywszy następnie treść art. 39 ust. 1 i 2 u.p.s., SKO wskazało, że w aktach sprawy znajduje się faktura nr [...] z [...] sierpnia 2019 r. w wysokości [...] zł za zużycie wody i odprowadzenie ścieków oraz że na podstawie faktury nr [...] z [...] lutego 2019 r. w wysokości [...] zł i doładowania energii elektrycznej z [...] lutego 2019 r. na kwotę [...]zł oraz oświadczenia Strony z [...] maja 2019 r. o poniesionych kosztach na kwotę [...]zł, oraz doładowania energii elektrycznej z [...] maja 2019 r. na kwotę [...]zł, organ I instancji ustalił, że koszt zużycia energii elektrycznej w okresie od lutego do września 2019 r. wyniósł [...] zł, co w rozliczeniu miesięcznym stanowi kwotę [...]zł. W związku z powyższym organ I instancji przyznał pomoc finansową, w następujących kwotach: [...] zł na doładowanie energii elektrycznej, [...] zł na uzupełnienie butli gazowej, [...] zł na dofinansowanie rachunku za wodę i ścieki, [...] zł stanowi dofinansowanie do zakupu leków oraz [...] zł na dofinansowanie do zakupu brakującej odzieży i obuwia jesienno-zimowego - łącznie Wnioskodawcy został przyznany zasiłek celowy w kwocie [...]zł.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze