Sprawa ze skargi na decyzję W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego w przedmiocie nakazu rozbiórki
Uzasadnienie strona 2/14

b) 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami oraz zaświadczeniem o wpisie projektanta na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

c) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

Na skutek zażalenia na powyższe postanowienie Spółka A w W., WWINB postanowieniem z dnia [...] listopada 2018 r. uchylił ww. postanowienie PINB w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

W następstwie powyższego w dniu [...] kwietnia 2019 r. oraz w dniu [...] czerwca 2019 r. PINB wezwał inwestora do złożenia oceny, która swym zakresem będzie obejmować zrealizowaną stację bazową, w szczególności:

1) wskazania czy zrealizowana stacja bazowa telefonii komórkowej stanowi przedsięwzięcie, które może zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym wymaga przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko,

2) podania z ilu anten sektorowych składa się stacja bazowa telefonii komórkowej oraz podania elementów składowych każdej anteny oraz wskazanie wszystkich dodatkowych elementów pomocniczych służących do funkcjonowania stacji bazowej telefonii komórkowej,

3) podania wraz z analizą wzajemnego oddziaływania na siebie istniejących anten oraz radiolinii przy uwzględnieniu możliwości zdalnego sterowania antenami, a co za tym idzie ewentualność zmiany kierunku wiązki promieniowania,

4) wskazania przy możliwości pochylenia anteny tzw. TILT oddziaływania anteny w zakresie od minimalnego do maksymalnego jej pochylenia, aby ustalić wysokość od poziomu terenu i w jakiej odległości od anten możliwe jest oddziaływania promieniowania,

5) podania jakiej mocy pole elektroenergetyczne emitują anteny stacji bazowej oraz wskazanie w jakiej odległości od środka elektrycznego, wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tej anteny znajdują się miejsca dostępne dla ludności.

Przy piśmie z dnia [...] czerwca 2019 r. zobowiązany inwestor przedłożył opracowanie pt. "Kwalifikacja przedsięwzięcia. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej." PINB w dniu [...] sierpnia 2019 r. wydał postanowienie nakazujące inwestorowi: Spółce A. z siedzibą w W.:

1) wstrzymać roboty budowlane wykonywane przy realizacji stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr ewid. [...] przy ul. [...] w L.,

2) przedstawić w terminie 90 dni od daty doręczenia postanowienia:

a) zaświadczenie Burmistrza Miasta L. o zgodności realizacji stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr ewid. [...] przy ul. [...] w L. z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

b) 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami oraz zaświadczeniem o wpisie projektanta na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

Strona 2/14