Sprawa ze skargi na decyzję W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego w przedmiocie nakazu rozbiórki
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Tomasz Grossmann Sędzia WSA Monika Świerczak Asesor sądowy WSA Katarzyna Witkowicz-Grochowska (spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 03 grudnia 2020 r. sprawy ze skargi Spółki A z siedzibą w W. na decyzję W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego z dnia [...] maja 2020 r. nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki oddala skargę w całości.

Uzasadnienie strona 1/14

[...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zaskarżoną decyzją z [...] maja 2020r. utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu p. (dalej PINB) z dnia [...] lutego 2020 r. (znak [...]) nakazującą inwestorowi Spółce A z siedzibą w W., rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr ewid. [...] położonej w L..

Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym.

W związku z wnioskiem stowarzyszenia B" z dnia [...] czerwca 2017r. oraz po przeprowadzeniu kontroli robót budowlanych na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym [...] w L., PINB wszczął z urzędu postępowanie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na powyżej oznaczonej nieruchomości na [...] w L.. Organ nadzoru budowlanego ustalił, że na dachu istniejącego budynku zamontowano elementy stacji bazowej telefonii komórkowej. Maksymalna wysokość zamontowanych urządzeń na dachu budynku nie przekracza 2,85m. Montaż urządzeń prowadzony był w maju 2017 r., a inwestorem robót była Spółka A

Decyzją z dnia [...] października 2017 r. organ I instancji umorzył w całości postępowanie administracyjne jako bezprzedmiotowe w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr ewid.[...] w L..

Na skutek odwołania od powyższej decyzji Stowarzyszenia B", [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (dalej WWINB) decyzją z dnia [...] grudnia 2017 r., uchylił decyzję PINB z [...] października 2017r. w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu prawomocnym wyrokiem z dnia [...] lutego 2018 r. (sygn. akt IV SA/Po [...]) oddalił sprzeciw Spółki A w W..

Ponownie rozpatrując sprawę PINB ustalił, że na dachu istniejącego budynku mieszkalnego zamontowano instalację urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej. Anteny sektorowe zamontowano w dwóch tubach, plus elementy pomocnicze, tj.: moduły RRU i dipleksy na stojaku w konstrukcji stalowej oraz antenę radioliniową na maszcie, rama z urządzeniami odbiorczo-nadawczymi oraz szafy zasilające. W tubie przy drabinie wejściowej na dach zamontowano jedna antenę, w drugiej tubie znajdują się dwie anteny, w sumie w skład stacji wchodzą trzy anteny sektorowe. Maksymalna wysokość zamontowanych urządzeń na dachu budynku nie przekracza 2,85 m.

Następnie PINB postanowieniem z dnia [...] listopada 2018r. nakazał inwestorowiSpółce A z siedzibą w W. :

1. wstrzymać roboty budowlane wykonywane przy realizacji stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr ewid. [...] przy ul. [...] listopada 69 w L.,

2. przedstawić w terminie 40 dni od daty doręczenia postanowienia:

a) zaświadczenie Burmistrza Miasta L. o zgodności realizacji stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr ewid. [...] przy ul. [...] w L. z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Strona 1/14