Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Tadeusz Michalik, Sędziowie Sędzia WSA Beata Kozicka, Sędzia WSA Marzanna Sałuda (spr.), Protokolant Specjalista Magdalena Kurpis, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 marca 2018 r. sprawy ze skargi K.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/7

Decyzją NR [...] z [...]r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach po rozpatrzeniu odwołania K.K. od decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w S. Nr [...] z dnia [...] r. w sprawie:

1. ustalenia, że Pani K.K. pobrała nienależnie świadczenia rodzinne w formie zasiłku pielęgnacyjnego za okres od 01.01.2007 r. do 31.07.2015 r. w wysokości 15.759,00zł.;

2. żądania zwrotu przez Panią K.K. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w formie zasiłku pielęgnacyjnego za okres od 01.01.2007 r. do 31.07.2015 r. w wysokości 15.759, 00 zł. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń rodzinnych uchyliło zaskarżoną decyzję w części dotyczącej ustalenia, że K. K. pobrała nienależnie świadczenia rodzinne w formie zasiłku pielęgnacyjnego za okres od 01.01.2007 r. do 30.06.2007 r. w wysokości 918,00 zł. oraz w części dotyczącej zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w formie zasiłku pielęgnacyjnego za okres od 01.01.2007 r. do 30.06.2007 r. w wysokości 918,00 zł. wraz z odsetkami i w tym zakresie umorzyło postępowanie organu I instancji, w pozostałym zakresie utrzymało decyzję w mocy, tj. w zakresie ustalenia, że strona pobrała nienależnie świadczenia rodzinne w formie zasiłku pielęgnacyjnego za okres od 01.07.2007 r. do 31.07.2015 r. w wysokości 14.841,00 zł. oraz w części dotyczącej zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w formie zasiłku pielęgnacyjnego za okres od 01.07.2007 r. do 31.07.2015 r. w wysokości 14.841,00 zł. wraz z odsetkami .

Stan sprawy jest następujący

Decyzją Nr [...] z dnia [...] r. organ pierwszej instancji przyznał K.K. zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 144 zł. miesięcznie za okres od i września 2005 r. do bezterminowo.

Następnie decyzją Nr [...] z dnia [...] r. organ pierwszej instancji dokonał zmiany ww. decyzji przyznając stronie zasiłek pielęgnacyjny w okresie od 1 września 2006 r. do bezterminowo w wysokości 153 zł. miesięcznie.

Pismem z dnia 21 października 2015 r. ZUS Oddział w S. poinformował organ pierwszej instancji, że K. K. ma przyznane prawo do dodatku pielęgnacyjnego od ł stycznia 2007 r.

Organ pierwszej instancji decyzją Nr [...] z dnia [...] r uchylił z dniem 01.01.2007 r. decyzję Prezydenta Miasta S. z dnia [...] r. Nr [...], zmienioną decyzją z dnia [...] r. Nr [...], przyznającą stronie prawo do zasiłku pielęgnacyjnego w okresie od 01.09.2005 r. do bezterminowo.

Natomiast decyzją Nr [...] z dnia [...] r. ustalił, że strona pobrała nienależnie świadczenia rodzinne w formie zasiłku pielęgnacyjnego za okres od 1 marca 2006 r. do 31 lipca 2015 r. w wysokości 17.235,00 zł. wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń rodzinnych.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze