Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie szkół i placówek oświatowo
Uzasadnienie strona 7/8

Trafnie zatem zauważył organ nadzoru, że opłaty mogą zostać przewidziane jedynie jako należność za te świadczenia opiekuńczo-wychowawcze, które wykraczają poza podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.

Reasumując, przedszkole publiczne jest zobowiązane realizować wszystkie świadczenia wchodzące w skład podstawy programowej i w tych ramach za nauczanie oraz za wychowanie nie może pobierać żadnych opłat, zgodnie z dyspozycją z art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zasada ta jest niezależna od czasu realizacji świadczeń przedszkola objętych podstawą programową. Podstawa programowa zaleca jedynie proporcje i sposób zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym, w tym również czynności opiekuńcze (por. załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. "Zalecane warunki i sposób realizacji"), ale nie ogranicza ogólnego czasu trwania tych czynności. W tym zakresie treść § 10 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. nie ma wpływu na zakres podstawy programowej, lecz oznacza jedynie to, że nie może być ona realizowana w zakresie krótszym niż 5 godzin dziennie. Konieczność precyzowania przez rady gmin świadczeń udzielanych przez przedszkola i wysokości opłat odpowiadających każdemu z tych świadczeń była wielokrotnie akcentowana przez sądy administracyjne, które wskazywały, iż tylko w ten sposób można zweryfikować, czy opłatą nie są objęte świadczenia bezpłatne (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 marca 2009 r., sygn. akt I OSK 1189/08 oraz wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 maja 2007 r., sygn. akt IV SA/Wr 122/07 i z dnia 5 lutego 2008 r., sygn. akt III SA/Wr 622/07 - dostępne w internecie).

Także pozostałe zarzuty skargi nie mogły odnieść skutku. Na podstawie art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. nr 145, poz. 917), z dniem 23 sierpnia 2008 r. nadano nową treść ust. 3 art. 67 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stanowiąc, że warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Zasada współdziałania dyrektora placówki z organem prowadzącym szkołę w procesie ustalania wysokości rozważanej opłaty poprzez wprowadzenie nakazu działania "w porozumieniu" pozwala na ustalenie wysokości tej opłaty z uwzględnieniem celów i warunków funkcjonowania konkretnej placówki, jak i celów gminnej polityki w dziedzinie edukacji i wychowania przedszkolnego. Znowelizowany przepis zmienił jedynie formę aktu wykonawczego jakim miało być uregulowane funkcjonowanie stołówki. Przed nowelizacją organ prowadzący szkołę regulował to uchwałą. Natomiast zmiana wspomnianego przepisu powierzyła zakres działania stołówki szkolnej dyrektorowi szkoły (przedszkola). Tak więc akt wykonawczy najpierw miał postać uchwały - aktu prawa miejscowego rady gminy, a obecnie wewnętrznej regulacji dyrektora szkoły (przedszkola) choć dokonanej w porozumieniu z gminą. Zatem z zakresu opłat za świadczenie usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, ustalonych na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty należy wyłączyć opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce przedszkolnej, gdyż te winny być ustalone na podstawie art. 67 a ust. 3 tej samej ustawy.

Strona 7/8