Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie szkół i placówek oświatowo
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia NSA Szczepan Prax Sędziowie Sędzia WSA Beata Kalaga-Gajewska (spr.) Sędzia WSA Stanisław Nitecki Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Wita-Łyskawa po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2009 r. sprawy ze skargi Gminy B. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/8

Uchwałą Rady Miejskiej w B. Nr [...] z dnia [...] ustalone zostały opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę B. wnoszone przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci korzystających z tych świadczeń. W podstawie prawnej tej uchwały powołano art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 5 i 7 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 2, § 9 ust. 1, § 10 ust. 2 pkt 1 i 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.). W § 1 ust. 2 uchwały ustalono, że wychowanie przedszkolne w zakresie podstawy programowej realizowane jest bezpłatnie przez 5 godzin dziennie w każdym przedszkolu, zgodnie z rozkładem ustalonym przez dyrektora przedszkola. W treści § 2 ust. 1 uchwały określono, iż opłata obejmuje część kosztów zapewnienia dzieciom opieki poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i w myśl § 3 ust. 2 jest ona ustalona w dwóch formach - za godzinę opieki świadczonej codziennie poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w wysokości 36,-zł. miesięcznie, bądź niezależnie od czasu pobytu dziecka w przedszkolu poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w wysokości 164,- zł. miesięcznie. W przypadku dłuższego pobytu dziecka w przedszkolu, niż zadeklarowany przez rodziców (opiekunów), ustalono w § 3 pkt 6 omawianej uchwały opłatę za każdą, dodatkowo rozpoczętą godzinę w wysokości 10,- zł. Równocześnie w § 4 ust. 1 tej uchwały ustalono 50 % ulgę w opłacie dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o świadczeniach rodzinnych i którym przysługuje uprawnienie do zasiłku rodzinnego, jak również na drugie i kolejne dziecko z jednej rodziny uczęszczające do przedszkola z rodzin niespełniających powyższego kryterium dochodowego, a także dla dzieci z rodzin zastępczych. Całkowitemu zwolnieniu z wnoszenia opłaty, w myśl § 4 ust. 2 kt 1 i 2 tej uchwały, podlegają dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej i którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pokrywa koszty wyżywienia dziecka w przedszkolu oraz dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego.

Strona 1/8