Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia obowiązku przedłożenia oceny technicznej budynku kotłowni
Tezy

Sama instalacja centralnego ogrzewania w tym kocioł c.o., i zbiornik na olej opałowy, mogą być zgodnie z art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./, traktowane jako urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu /budynku mieszkalnego/ zgodnie z jego przeznaczeniem, jednak nie zwalnia to inwestora od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę budynku - kotłowni, jeżeli urządzenia tej kotłowni mają być zainstalowane w oddzielnym budynku.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Zygmunta B. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 26 lipca 2001 r. (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku przedłożenia oceny technicznej budynku kotłowni - oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/3

Pismem z dnia 19.02.2001 r., skierowanym do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł., Andrzej B. złożył wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w T.-M. z dnia 3 listopada 2000 r. (...), nakładającej na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego na Zygmunta B., obowiązek przedłożenia oceny technicznej budynku - kotłowni, stanowiącego dobudowę do istniejącego budynku mieszkalnego, na działce nr 242 przy ulicy P. 7 w T.-M. oraz ścianki działowej wybudowanej na strychu budynku mieszkalnego, w terminie do dnia 20.12.2000 r.

Jak wynika z powyższego pisma, Zygmunt B. - inwestor w miesiącach czerwiec - lipiec 1999 r. bez wymaganego pozwolenia wybudował kotłownię olejową. Andrzej B. - wnioskodawca, jest współwłaścicielem nieruchomości, na której wybudowano przedmiotowy obiekt. Zdaniem wnioskodawcy, decyzja z dnia 3 listopada 2000 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, gdyż w tym przypadku powinien mieć zastosowanie art. 48 Prawa budowlanego, a nie przepisy zmierzające do legalizacji popełnionej samowoli budowlanej.

Pismem z dnia 20.03.2001 r. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ł. zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ww. decyzji z dnia 3 listopada 2000 r.

Decyzją (...) z dnia 15 maja 2001 r. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ł., odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w T.-M. z dnia 3 listopada 2000 r. /dotyczącej obowiązku przedłożenia oceny technicznej budynku kotłowni oraz ścianki działowej wybudowanej na strychu budynku/.

Jak wynika z uzasadnienia decyzji, w trakcie przeprowadzanej w dniu 18.10.2000 r. wizji lokalnej stwierdzono, iż do istniejącego budynku mieszkalnego Zygmunt B. w lipcu 1999 r. dobudował, bez wymaganej zgody właściwego organu, kotłownię o wymiarach 3,60 x 6,60 m, zagłębioną poniżej poziomu terenu i wzniesioną ponad poziom terenu 1,00 m. Ściany poniżej poziomu terenu wykonano z cegły pełnej, powyżej - z pianobetonu, strop drewniany ocieplony styropianem, pokrycie z papy. W kotłowni znajduje się piec olejowy i zbiornik paliwa. Obiekt jest użytkowany od października 1999 r. Ponadto na strychu budynku mieszkalnego wybudowano samowolnie we wrześniu 1999 r. ściankę działową z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm i ocieploną styropianem gr. 10 cm. W ocenie organu wojewódzkiego, decyzji z dnia 3 listopada nie można zarzucić, że została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Zgodnie z par. 132 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację centralnego ogrzewania lub inne rodzaje instalacji albo urządzeń grzewczych. Przedmiotowa kotłownia obsługuje budynek mieszkalny i nakazanie jej rozbiórki w trybie art. 48 Prawa budowlanego pozbawiłoby ten budynek ogrzewania. Zatem działania zmierzające do legalizacji kotłowni, należy uznać za prawidłowe. Natomiast wykonanie ścianki działowej na strychu budynku, należy zakwalifikować jako roboty budowlane inne niż określone w art. 48 Prawa budowlanego.

Strona 1/3