Sprawy zagospodarowania przestrzennego, Zagospodarowanie przestrzenne, Ochrona środowiska
Tezy

Zawarcie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego postanowienia o dopuszczeniu do realizacji inwestycji nieuciążliwych dla otoczenia powoduje, że na terenie objętym takim postanowieniem nie mogą być lokalizowane inwestycje wymienione w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowiska /Dz.U. nr 52 poz. 284/.

Uzasadnienie strona 1/7

Spółdzielnia Mieszkaniowa w S. wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia 19 lipca 1996 r. utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta S. z dnia 23 maja 1996 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla stacji paliw A. z innymi elementami zagospodarowania terenu na działkach nr geod. (...) między ul. J. i S. w S.

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji podano, co następuje:

Wnioskiem z dnia 19.03.1996 r. A. Sp. z o.o. ul. H. w W. zwróciła się do Urzędu Miejskiego w S. o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w S. położonego przy ul. S. róg J. nr ewid. działek: (...) w granicach oznaczonych literami ABCD na załączonej do wniosku mapie, dla inwestycji: stacja paliw A. z funkcją - magazynowanie i dystrybucja paliw płynnych i konfekcjonowanych olejów smarowych. Charakterystyczne dane dotyczące zagospodarowania terenu zostały przedstawione w załączonym projekcie. Ponadto do wniosku została dołączona ocena oddziaływania na środowisko projektowanej stacji paliw A. w S. przy ul. S. wykonana przez Zespół Badań i Ochrony Środowiska E. Sp. z o.o. W. Oddział w W.

W związku z powyższym Architekt Miejski w S. wszczął w dniu 21.03.1996 r. postępowanie w sprawie, zwracając się następnie w dniu 20.03.1996 r. na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 89 poz. 415/ do Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w S. oraz Wojewody S. o wyrażenie uzgodnień w tej sprawie.

Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny w S. wydał w dniu 17.04.1996 r. postanowienie, w którym uzgodnił wniosek pozytywnie z następującymi zastrzeżeniami m.in.:

1/ zachować min. odległości:

- 50 m od projektowanej stacji paliw do budynków mieszkalnych, produkcji żywności, zakładów wychowawczo-oświatowych, przychodni zdrowia,

- 30 m do innych budynków użyteczności publicznej nie związanych bezpośrednio z działalnością stacji,

2/ zachować odległość min. 30 m od dystrybutorów i wylotów rur wydechowych zbiorników benzyn do otworów okiennych i drzwiowych pomieszczeń żywieniowych związanych z działalnością stacji i 15 m od punktów sprzedaży żywności,

3/ w stosunku do innych obiektów i urządzeń stosować wymogi zawarte w Dz.U. 1992 nr 92 poz. 460,

4/ uwzględnić emisję nadmiaru gazów węglowodorowych poprzez rury oddechowe zbiorników benzyn, a odciąganych w systemie URS, przewidzieć dodatkowe rozwiązania techniczne zmniejszające zasięg uciążliwego oddziaływania oparów węglowodorowych,

5/ zapotrzebowania w wodę bieżącą z wodociągu miejskiego,

6/ odprowadzenie ścieków technologicznych i deszczowych po podczyszczeniu do kanalizacji miejskiej,

7/ uzgodnić odbiór odpadów technologicznych, w tym separatora olejów z zakładem utylizacyjnym,

8/ przewidzieć dodatkowe rozwiązania techniczne zmniejszające oddziaływanie hałasu na obiekty mieszkalne, powstającego na stacji,

9/ projekt budowlany przedłożyć do uzgodnienia pod względem higieniczno-zdrowotnym w branżach technologia - budnictwo-architektura, instalacje sanitarne.

Strona 1/7