Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. w przedmiocie zarządzenia konwoju towaru
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sędziowie Sędzia WSA Maciej Guziński, Sędzia WSA Katarzyna Borońska (sprawozdawca), Anetta Chołuj, , Protokolant specjalista Monika Tarasiewicz, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 21 lutego 2018 r. sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. z dnia [...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie zarządzenia konwoju towaru oddala skargę w całości.

Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/4

W dniu [...] lipca 2017 r. funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej D. Urzędu Celno-Skarbowego w W. (dalej: DUCS) na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2017 r o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. z 2017 r., poz. 708). przeprowadzili kontrolę przewozu towarów, dokonywanego autocysterną o numerze rejestracyjnym [...], będącej własnością "A" sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej: skarżąca, spółka, strona). Z dokonanych ustaleń, na wniosek kierującego pojazdem M. O. sporządzono protokół w trybie art. 13 ust. 7 tej ustawy, z którego wynika, że przedmiotem przewozu był olej [...] w ilości 24420 kg, kod [...]. Ponadto, w jego treści opisano zakres podejmowanych czynności kontrolnych, tj. wskazano, że w trakcie dokonanej kontroli zatrzymano zestaw pojazdów, tj. ciągnik oraz cysternę, w miejscowości K. (na parkingu przy punkcie poboru opłat na Autostradzie A4) oraz dokonano sprawdzenia między innymi dokumentów przewozowych, dowodu rejestracyjnego pojazdu, prawa jazdy kierowcy, świadectwa jakości oraz dokumentu [...] nr [...]. Do akt sprawy załączono formularz przewozu towarów rejestrowany przez funkcjonariusza podczas kontroli na drodze numerze zgłoszenia przewozu.

Na skutek powyższych czynności Naczelnik DUCS wydał w tym samym dniu na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016r., poz. 1947 ze zm.) - dalej: ustawa o KAS, decyzję w sprawie zarządzenia konwoju towaru zadeklarowanego w dokumencie przewozowym bez numeru z dnia [...] lipca 2017 r. jako olej [...], w ilości 24 420 kg. Jednocześnie zobowiązano w niej przewoźnika - skarżącą spółkę - m.in. do przejazdu ww. pojazdu z towarem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod osłoną wynajętej przez przewoźnika wyspecjalizowanej jednostki działającej w zakresie ochrony osób i mienia oraz wskazania organowi danych agencji sprawującej ten konwój. Decyzję doręczono kierującemu.

Pismem z dnia [...] lipca 2017 r. strona złożyła odwołanie, w którym wniosła o uchylenie ww. decyzji Naczelnika DUCS, zarzucając jej wydanie bez uzasadnienia stanu faktycznego oraz bez wskazania racjonalnych podstaw dla "rzekomego uzasadnionego podejrzenia, że przewożone towary nie zostaną dostarczone do miejsca wskazanego w dokumentach przesyłce". Zdaniem strony decyzja naruszała przez to art. 210 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201 zezm.),gdyż nie wyjaśniała niczego uzasadniającego jej wydanie w związku art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy o KAS, co wskazuje na jej bezpodstawność i dowolność działania organu. Odwołujący podkreślił, że od 1993 r. prowadzi działalność polegającą m.in. na wytwarzaniu i sprzedaży ciężkich olejów opałowych i nie były dotąd zgłaszane przez organy podatkowe uwagi co do sposobu i rzetelności prowadzenia przez stronę tej działalności. Również dotychczasowa weryfikacja w systemie SENT ok. 500 zgłoszeń dokonanych przez spółkę wykazała ich poprawność. Spółka dokonuje systematycznych dostaw do zakładu produkcyjnego w T., co dodatkowo uzasadnia wątpliwości co do zasadności wydania zaskarżonej decyzji, tym bardziej, że funkcjonariusze celni nie mieli żadnych uwag co do dokumentów przewozowych.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej