Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego i odmowa zwrotu wyegzekwowanej należności celnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sędziowie Sędzia WSA Tomasz Świetlikowski (sprawozdawca), Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska, Marcin Miemiec, Protokolant Halina Rosłan, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 16 grudnia 2010 r. sprawy ze skargi M.B. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego i odmowa zwrotu wyegzekwowanej należności celnej oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Egzekucyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/7

Przystępując do rozstrzygania Sąd przyjął stan faktyczny i prawny sprawy j/n.

Zaskarżonym postanowieniem Dyrektor Izby Skarbowej we W. (dalej: Dyrektor Izby Skarbowej), po rozpatrzeniu zażalenia M. B. (dalej także: strona/zobowiązany/skarżący) na postanowienie Dyrektora Izby Celnej we W. (dalej: Dyrektor Izby Celnej) w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego i zwrotu wyegzekwowanej należności celnej, uchylił to postanowienie w całości i umorzył postępowanie organu pierwszej instancji. Jako podstawę prawną podjętego rozstrzygnięcia powołał art. 138 § 1 pkt 2 w związku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U.

z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm. - dalej: KPA) a także art. 18 oraz art. 59 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1954 ze zm. - dalej: u.p.e.a.).

Z treści skarżonego postanowienia wynika, że Dyrektor Izby Celnej - będący jednocześnie wierzycielem i organem egzekucyjnym - prowadził wobec zobowiązanego postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułu wykonawczego z [...] r. (nr [...]), obejmującego należność celną. Wynikająca z w/w tytułu kwota została w całości wyegzekwowana [...] r.

W dniu [...] r., zobowiązany złożył skargę na czynność egzekucyjną zrealizowaną [...] r. (zajęcie prawa majątkowego w postaci wierzytelności z tytułu nadpłaty należnej od Izby Celnej we W.). Wskazał, iż wykonał objęty tytułem wykonawczym obowiązek. Nadto dodał, że należność uległa przedawnieniu.

Dyrektor Izby Skarbowej, pismem z [...] r., wezwał zobowiązanego do sprecyzowania wniosku. W odpowiedzi na to wezwanie M. B. - zastępowany przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego - uściślił, iż faktycznie wnioskuje o umorzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 59 § 1 pkt 1 i 2 u.p.e.a. oraz o zwrot wyegzekwowanej należności celnej.

W następstwie powyższego, Dyrektor Izby Skarbowej przekazał wniosek strony Dyrektorowi Izby Celnej do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.

Postanowieniem z [...] r. (nr [...]), Dyrektor Izby Celnej odmówił umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego w oparciu o tytuł wykonawczy nr [...] oraz zwrotu wyegzekwowanej należności celnej. Uznał, że w stanie faktycznym sprawy nie zaistniała żadna ze wskazanych w art. 59 § 1 u.p.e.a. i stanowiących podstawę umorzenia postępowania egzekucyjnego okoliczności. Stwierdził poza tym, iż w sprawie postępowanie egzekucyjne zostało zakończone.

W zażaleniu zobowiązany zarzucił naruszenie art. 59 § 1 i art. 60 § 1 u.p.e.a.

a także ogólnych zasad postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Egzekucyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej