Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza Miasta S. w przedmiocie podatku od nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Marek Krawczak (sprawozdawca), Sędziowie sędzia WSA Bożena Dziełak, sędzia WSA Maciej Kurasz, Protokolant starszy referent Iwona Choińska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2013 r. sprawy ze skargi C. S.A. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Burmistrza Miasta S. z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości 1) uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2) stwierdza, że uchylona interpretacja indywidualna nie może być wykonana w całości.

Inne orzeczenia o symbolu:
6115 Podatki od nieruchomości
6561
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta
Uzasadnienie strona 1/9

W dniu 10 kwietnia 2012 r. C. S.A. z siedzibą w W., (dalej jako "Skarżąca") zwróciła się do Burmistrza Miasta S. z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania budowli wyłączonych z prowadzonej działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Głównym przedmiotem działalności Skarżącej jest produkcja piwa na zlecenie. W ramach tej działalności Spółka wykorzystuje m.in. nieruchomości gruntowe, jak również budynki i budowle. Z uwagi na stan techniczny niektórych z budowli, a także ze względu na szybki postęp technologii niektóre z budowli, nie są wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej - w odniesieniu do tych budowli nie są dokonywane nakłady, nie są również prowadzone jakiekolwiek prace remontowe.

Przykładem takich budowli, są: zbiornik magazynowania oleju oraz zbiornik osadowy, oba znajdujące się na terenie B. w S..

Pierwotnie zbiornik do magazynowania oleju przeznaczony był do magazynowania mazutu, który był podstawowym paliwem kotłowni. Po zmodernizowaniu kotłowni zbiornik został zaadoptowany do przechowywania oleju opałowego lekkiego, który był wykorzystywany jako rezerwowe paliwo w kotłowni. Jednak od kilku lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami, olej opałowy magazynowany jest w nowym, dwupłaszczyznowym zbiorniku, a stary zbiornik stał się bezużyteczny i został odcięty od wszystkich instalacji i nie może być wykorzystywany do magazynowania jakiejkolwiek innej substancji, jaka jest wykorzystywana w prowadzonej przez Spółkę działalności.

Podobna sytuacja występuje w odniesieniu do zbiornika osadowego. Zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, zbiornik ten gromadził osady powstające podczas butelkowania piwa. W związku z przeniesieniem butelkowni do nowej hali i postawienia tankorermentorów, zbiornik ten został wyłączony z eksploatacji i nie jest wykorzystywany. Sieci sanitarne, które dochodzą do tego osadnika zostały całkowicie poodcinane. Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku zbiornika do magazynowania oleju, nie może być on wykorzystywany do magazynowania jakiejkolwiek innej substancji, wykorzystywanej w prowadzonej przez Wnioskodawcę produkcji.

Wyłączenie każdej z tych budowli z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej podyktowane było przede wszystkim zmianami technologicznymi zaprowadzonymi w browarze.

W związku z powyższym Skarżąca zadała pytanie.

Czy budowle, opisane szczegółowo w stanie faktycznym, które z przyczyn technicznych nie są wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości ?

Zdaniem Skarżącej, jeśli budowle, z przyczyn technicznych, nie są wykorzystywane w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Strona 1/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6115 Podatki od nieruchomości
6561
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta