Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia WSA Aneta Trochim-Tuchorska (sprawozdawca), Sędziowie sędzia WSA Maciej Kurasz, sędzia WSA Marta Waksmundzka-Karasińska, Protokolant referent stażysta Bartłomiej Grzybowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2015 r. sprawy ze skargi G. G. i S. H. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego 1) uchyla zaskarżone postanowienie, 2) stwierdza, że uchylone postanowienie nie może być wykonane w całości, 3) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w W. na rzecz G. G. i S. H. kwotę 457 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/8

Postanowieniem z [...] stycznia 2014r., Dyrektor Izby Skarbowej w W. - po rozpatrzeniu zażalenia G. G. oraz S.H. (dalej zwanymi "Skarżącymi") na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego W. z [...] października 2013r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z [...] lutego 2013r. określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 rok - umorzył postępowanie zażaleniowe.

Z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia wynika, że po przeprowadzeniu postępowania podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego W. decyzją z [...] lutego 2013r. określił Skarżącym zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007r. w kwocie 55.356,00 zł. Od powyższej decyzji Skarżący w dniu 14 marca 2013r. wnieśli odwołanie.

Następnie, postanowieniem z [...] października 2013r. Naczelnik Urzędu Skarbowego W. nadał rygor natychmiastowej wykonalności tej decyzji. Organ podatkowy pierwszej instancji uznał w przedmiotowej sprawie, że w związku z faktem, iż zobowiązanie podatkowe za rok 2007 przedawni się z końcem 2013r. zachodzi przesłanka określona w przepisie art. 239b § 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm., dalej: "O.p.") pozwalająca nadać decyzji nieostatecznej rygor natychmiastowej wykonalności, ponieważ okres upływu terminu przedawnienia podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące. Naczelnik Urzędu Skarbowego W. stwierdził, że w związku z wniesionym odwołaniem od decyzji wymiarowej organ podatkowy miał prawo zakładać, iż zobowiązanie nie zostanie dobrowolnie zapłacone w okresie 3 miesięcy pozostających do upływu terminu przedawnienia, a wystarczającą przesłanką do stwierdzenia, iż zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane jest upływ z dniem 31 grudnia 2013r. czasu, w którym zobowiązanie mogłoby być egzekwowane. Z uwagi zatem na fakt, że okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego określonego decyzją z [...] lutego 2013r. był krótszy niż 3 miesiące (upływał 31 grudnia 2013r.), organ pierwszej instancji na podstawie art. 239 § 1 pkt 4 i § 2 O.p. uznał, iż zachodzą przesłanki uzasadniające nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

W zażaleniu na powyższe postanowienie Skarżący wnieśli o jego uchylenie, zarzucając rażące naruszenie naczelnej zasady postępowania podatkowego nakazującej dokonywanie doręczeń ustanowionemu pełnomocnikowi, a także art. 239b § 1 i 2 O.p. oraz art. 7 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - poprzez nadanie decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego W. z [...] lutego 2013r. rygoru natychmiastowej wykonalności, w sytuacji niespełnienia przesłanki wskazanej w art. 239 § 2 O.p., tj. nieuprawdopodobnienia przez organ podatkowy, iż zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej