Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Waldemar Śledzik, Sędziowie sędzia del. SO Agnieszka Baran, sędzia WSA Maciej Kurasz (sprawozdawca), Protokolant referent stażysta Agnieszka Dominiak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lutego 2019 r. sprawy ze skargi M.K. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 stycznia 2018 r. nr 0114-KDIP3-3.4011.532.2017.1.AK w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2) zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz M.K. kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/5

1. W dniu 4 grudnia 2017 r. M.K. (dalej: "Wnioskodawca", "Skarżący", "Strona", "Podatnik") złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wskazania czy oświadczenie w akcie notarialnym uprawnia do skorzystania z tzw. "ulgi meldunkowej". We wniosku przedstawiono następujące stan faktyczny. Wnioskodawca stał się właścicielem lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość w drodze umowy sprzedaży z dnia [...] października 2007 r., w udziale wynoszącym 95/100 części oraz umowy darowizny z dnia [...] sierpnia 2009 r., w pozostałym udziale wynoszącym 5/100 części. Następnie podatnik dokonał sprzedaży wspomnianego lokalu, na mocy umowy z [...] grudnia 2012 r. Wątpliwości Skarżącego nie budzą kwestie związane z odpłatnym zbyciem udziału w ww. lokalu mieszkalnym nabytym w 2009 r., do którego należy zastosować przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r., dlatego przedstawienie stanu faktycznego zostanie ograniczone do odpłatnego zbycia udziału w ww. lokalu nabytego w 2007 r. Dla udziału w nieruchomości nabytego w 2007 r. zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. (również jako u.p.d.o.f.), na mocy art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. W myśl art. 30e ust. 1 i 4 u.p.d.o.f. od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Jednocześnie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia: a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, b) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, c) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, d) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie -jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22. W myśl art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. zwolnienie to (dalej: ulga meldunkowa) ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Wnioskodawca w okresie pozostawania właścicielem wspomnianego udziału w ww. lokalu był zameldowany na pobyt stały przez okres istotnie dłuższy niż 12 miesięcy (ponad 5 lat), mieszkając we wskazanym lokalu. Podatnik zawarł w umowie sprzedaży (z dnia [...] grudnia 2012 r.) oświadczenie (par. 2 ust. 7) o treści: "Sprzedający oświadcza ponadto, że: 7) w przedmiotowym lokalu za wyjątkiem Sprzedającego oraz członków jego rodziny, nikt nie jest zameldowany na pobyt stały bądź czasowy". Podatnik wraz ze złożeniem zeznania podatkowego za 2012 r. nie zapłacił podatku z tytułu odpłatnego zbycia wskazanego wcześniej udziału (tj. części 95/100, nabytej w 2007 r.) nieruchomości.

Strona 1/5