Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia WSA Beata Sobocha (sprawozdawca), Sędziowie asesor WSA Piotr Dębkowski, sędzia WSA Jarosław Trelka, , po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 listopada 2020 r. sprawy ze skargi P. sp. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 lutego 2020 r. nr 0111-KDIB2-3.4014.89.2019.4.MD w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/13

W dniu 17 grudnia 2019 r., za pośrednictwem platformy ePUAP wpłynął do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej ("Dyrektor", "Organ") wniosek P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. ("Skarżąca", "Strona", "Spółka", "Wnioskodawca", "Zainteresowany") z 17 grudnia 2019 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Zainteresowany będący stroną postępowania - P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Zainteresowany niebędący stroną postępowania - P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Zainteresowany 2" lub "Nabywca") prowadzą działalność gospodarczą polegającą na wynajmie powierzchni komercyjnych. Działalność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zarówno Zainteresowany 1 jak również Zainteresowany 2 należą do tej samej grupy kapitałowej.

Zainteresowany 1 jest właścicielem nieruchomości gruntowej składającej się z działki o numerze ewidencyjnym [...] w obrębie J., położonej w miejscowości P. (dalej: Nieruchomość, Działka 1), którą zamierza sprzedać na rzecz Zainteresowanego 2. Natomiast, Zainteresowany 2 jest właścicielem Działek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 (odpowiednio numery ewidencyjne: [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...]), sąsiadujących z Nieruchomością (dalej: Nieruchomość Sąsiednia).

Zainteresowany 1 zawarł z Zainteresowanym 2 umowę dzierżawy Nieruchomości. Zainteresowany 1 wydzierżawił Nieruchomość pod budowę budynku magazynowo-biurowego na rzecz Zainteresowanego 2 (dzierżawcy) oraz umożliwił zabudowanie Nieruchomości zgodnie z uzyskaną przez Zainteresowanego 2 decyzją w sprawie pozwolenia na budowę.

Zgodnie z zawartą umową dzierżawy, Nieruchomość oraz Nieruchomość Sąsiednia miały zostać zabudowane parkiem magazynowo-produkcyjnym w celu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z najmem powierzchni w budynku, prowadzonej przez Zainteresowanego 2. Zgodnie z umową dzierżawy, Zainteresowany 2 wybudował budynek magazynowo-biurowy wraz z częścią infrastruktury towarzyszącej, np. przyłączami mediów na Nieruchomości (inwestycja w obcym środku trwałym) (dalej: Budynek), zaś część terenów niezbędnych do korzystania z Budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, zlokalizowana została na Nieruchomości Sąsiedniej, której właścicielem jest Zainteresowany 2 (dzierżawca).

Obecnie Zainteresowany 1 (wydzierżawiający) zamierza sprzedać Nieruchomość na rzecz Zainteresowanego 2 (dzierżawcy). Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Tym niemniej, Zainteresowany 2 w stosunku do przedmiotowej części Nieruchomości otrzymał od Prezydenta Miasta decyzję z [...] sierpnia 2017 r., zgodnie z którą ustalono warunki jej zabudowy dla celów inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków magazynowych wraz z zapleczem socjalno-biurowym, nadziemnego zbiornika przeciwpożarowego wraz z budynkiem pompowni, otwartego zbiornika retencyjno- rozsączającego, szyldu reklamowego oraz wiat rowerowych (dalej: Decyzja o warunkach zabudowy). Następnie, zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 23 września 2019 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (Studium), przedmiotowa Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie oznaczonej symbolem U/P - tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej, składów i magazynów oraz częściowo w strefie oznaczonej symbolem KDL- drogi lokalne istotne dla transportu autobusowego.

Strona 1/13