Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za I, II, III i IV kwartał 2013 r.
Uzasadnienie strona 2/15

W pierwszej kolejności Dyrektor IAS odniósł się do kwestii przedawnienia przedmiotowych zobowiązań podatkowych wskazując, że pismem z 11 grudnia 2017r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w O. zawiadomił Skarżącego, iż na podstawie art.7Oc O.p., z dniem 21 listopada 2017r. uległ zawieszeniu bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług m.in. za I, II, III i IV kwartał 2013r., na skutek wystąpienia przesłanki, o której mowa w art. 70 § 6 pkt 1 O.p. Zgodnie z tym przepisem bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania. Zawiadomienie to zostało doręczone Skarżącemu w dniu 14 grudnia 2017r., a jego pełnomocnikowi w dniu 19 grudnia 2017r. (k. 908-910). Oznacza to, że zobowiązania podatkowe w podatku od towarów i usług za I, II, III i IV kwartał 2013r. nie uległy przedawnieniu i możliwe było prowadzenie postępowania wobec Skarżącego za te okresy rozliczeniowe.

Następnie organ odwoławczy wskazał na zebrany w sprawie obszerny materiał dowodowy.

Podniósł, że organ pierwszej instancji ustalił, że w ewidencji zakupów VAT G. za okres styczeń-grudzień 2013r. wykazano dane z faktur wystawionych przez:

- PUH A. (M.) - w okresie styczeń - luty,

- P. sp. z o.o. z/s w W. - w okresie marzec - sierpień,

- T. sp. z o.o. z/s w W. - w okresie maj - czerwiec,

- Stacja Paliw [...] (W.) - w okresie wrzesień-listopad,

- J. sp. z o.o. z/s w G. - w okresie wrzesień - listopad,

- PUH Z. (O.) - w okresie listopad - grudzień.

Odnosząc się do nabyć paliwa przez I. S. od firmy PUH A., Dyrektor IAS wskazał, że zgodnie z danymi zawartymi w CEIDG, firma ta rozpoczęła działalność w dniu 13 grudnia 2010r., a zaprzestała wykonywania działalności gospodarczej w dniu 10 października 2012r. (wykreślona z rejestru 17 października 2012r.). Podał, że z protokołu przesłuchania A. N. w dniu 23 marca 2014r. wynika, że przyznał on, iż na zlecenie J. K. i J. Z., a także przy współpracy Z. N., założył na swoje dane podmiot gospodarczy PUH A., który miał pełnić rolę "słupa" w zakresie obrotu paliwami. W celu umożliwienia wystawiania i wprowadzania do obrotu faktur A. N. przekazał dokumenty firmy, a także dwa rachunki bankowe, udzielając im stosownych pełnomocnictw w zamian za opłacenie ubezpieczenia w ZUS-ie (k. 438/2). A. N. szczegółowo opisał sposób nawiązania znajomości z J. K., jak też okoliczności, w których zaproponowano mu założenie działalności gospodarczej (w pijalni piwa), oraz te, towarzyszące jej rejestracji, założeniu rachunków bankowych, wizycie w Urzędzie Skarbowym w K., wraz ze wskazaniem osób, które w tych czynnościach uczestniczyły. Stwierdził też, że "Jeśli jakieś faktury kupna lub sprzedaży paliw, innych towarów lub usług są wystawione na moje dane lub dane mojej firmy, to na pewno ja ich nie podpisywałem i takie transakcje nie miały miejsca. (...) Nie miałem i nie mam żadnych możliwości technicznych by kupować, sprzedawać, transportować, magazynować paliwo".

Strona 2/15
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej