Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2010 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Aneta Trochim-Tuchorska (sprawozdawca), Sędziowie sędzia WSA Agnieszka Krawczyk, sędzia WSA Marta Waksmundzka-Karasińska, Protokolant referent stażysta Katarzyna Nartanowicz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lutego 2017 r. sprawy ze skargi L. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2010 r. oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/16

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w L. (Dyrektor UKS) postanowieniem z 3 czerwca 2014r., wszczął w stosunku do Skarżącego L. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "O." L.P., postępowanie kontrolne w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2010r.

W toku postępowania organ kontroli skarbowej ustalił, że w okresie od stycznia do grudnia 2010r. Skarżący dokonywał sprzedaży usług transportowych na terenie kraju opodatkowanych stawką podatku 22% oraz eksportu towarów opodatkowanych stawką 0%. Przedmiotem eksportu była automatyka do bram. Sprzedaż eksportowa dokonywana była na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. W wyniku analizy dokumentów źródłowych oraz zapisów w rejestrze sprzedaży VAT w zakresie rozliczenia podatku należnego nieprawidłowości nie stwierdzono. Ustalono również, że w ewidencji zakupu prowadzonej dla potrzeb podatku od towarów i usług za 2010r. Skarżący ujął faktury zakupu wystawione przez I. sp. z o.o. (do 22 października 2009r. działająca pod nazwą [...] E. sp. z o.o.), w łącznej kwocie netto: 723.954 zł (podatek VAT: 159.269,88 zł). Dyrektor UKS ustalił, że powyższe faktury nie dokumentują rzeczywistych transakcji gospodarczych, a zatem Skarżący na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.; dalej: "ustawa o VAT") - nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z nich wynikającego.

W związku z powyższym decyzją z [...] września 2015r. Dyrektor UKS określił Skarżącemu w podatku od towarów i usług kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy i kwoty zwrotu różnicy podatku za poszczególne okresy rozliczeniowe 2010r. oraz kwoty zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług za marzec, listopad i grudzień 2010r.

Skarżący złożył odwołanie od w/w decyzji, zarzucając naruszenie:

- art. 122 i art. 187 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.; dalej: "O.p."), mające istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia, polegające na niepodjęciu wszystkich koniecznych działań w celu wyjaśnienia stanu faktycznego, a w szczególności oparcie się wyłącznie na materiale dowodowym uzyskanym z akt śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w L. ([...]) oraz na dokumentach wskazujących wyłącznie na nieprawidłowości w działalności sp. z o.o. I. (dawniej [...] E.), co w konsekwencji doprowadziło do oparcia rozstrzygnięcia na podstawie niekompletnego materiału dowodowego;

- art. 191 O.p., poprzez przekroczenie przez organ podatkowy zasady swobodnej oceny dowodów, w szczególności poprzez oparcie rozstrzygnięcia jedynie na podstawie przypuszczeń i ustaleniu, iż fakt, że Skarżący w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod firmą "O." współpracował z I. sp. z o.o., świadczy niewątpliwie o tym, że wszystkie faktury wystawione przez tę spółkę na rzecz Skarżącego nie dokumentują rzeczywistego obrotu towarem, w sytuacji gdy przesłuchany w toku postępowania kontrolnego M. U. potwierdził, iż przedmiotem transakcji pomiędzy I. sp. z o.o. a Skarżącym były urządzenia do sterowania bram, natomiast przeprowadzone postępowanie kontrolne nie wykazało żadnych nieprawidłowości oraz ewentualnych zaniedbań ze strony Skarżącego.

Strona 1/16
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej