Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Maciej Kurasz, Sędziowie sędzia WSA Grzegorz Nowecki (sprawozdawca), sędzia WSA Ewa Radziszewska-Krupa, Protokolant referent stażysta Agata Próchniewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2013 r. sprawy ze skargi C. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Interpretacje podatkowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów
Uzasadnienie strona 1/11

C. sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej jako: "Spółka" lub "Skarżąca") w dniu 16 marca 2012 r. złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przeniesienia na nabywcę gruntu (prawa wieczystego użytkowania gruntu) kosztów dodatkowej lub rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego lub jej części, opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, renty planistycznej, opłaty adiacenckiej lub podatku od nieruchomości oraz sposobu dokumentowania tych kosztów.

W przedmiotowym wniosku Strona opisując stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) wskazała, że prowadzi sprzedaż detaliczną w sieci supermarketów (hipermarketów) na terenie całej Polski. W związku w powyższą działalnością dokonuje również obrotu nieruchomościami gruntowymi, tj. zarówno nabywa jak i zbywa nieruchomości gruntowe lub prawa wieczystego użytkowania gruntu (dalej łącznie: "Nieruchomości"). W ramach transakcji zbycia nieruchomości gruntowych jak również prawa wieczystego użytkowania gruntu Spółka obciąża niekiedy ich nabywcę dodatkowo opłatami, takimi jak:

- oplata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu (bądź jej część);

- opłata za niedotrzymanie terminu zabudowania gruntu (dodatkowa opłata z tytułu użytkowania wieczystego), nakładana na podstawie art. 63 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 ze zm.);

- jednorazowa opłata za wyłączenie użytków rolnych lub gruntów leśnych produkcji, nakładana na podstawie art. 12 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz.1266);

- tzw. "renta planistyczna" z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą lub uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nakładana na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717 ze zm.);

- opłata adiacencka nakładana na podstawie art. 98a lub art. 107 lub art. 145 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

- podatek od nieruchomości.

W dalszej części Spółka wskazała, że w zakresie obciążenia nabywcy kosztami opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu (bądź jej części) przedmiotem wniosku jest wyłącznie sytuacja, w której właściwy organ obciąża Spółkę opłatą niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT (w sytuacji, gdy opłata roczna za użytkowanie wieczyste podlega opodatkowaniu VAT, Spółka refakturuje koszty tej opłaty na nabywcę naliczając podatek VAT).

Ponadto Skarżąca zaznaczyła, iż:

- nabywcy nieruchomości nie w każdym przypadku nabycia nieruchomości gruntowych lub prawa użytkowania wieczystego gruntu są obciążani którąkolwiek z powyższych opłat;

- jeżeli takie dodatkowe obciążenie jest dokonywane, to może ono odnosić się do jednej, kilku bądź wszystkich wyżej wymienionych opłat.

Strona 1/11
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Interpretacje podatkowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów