Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Jarosław Trelka, Sędziowie sędzia WSA Beata Sobocha (sprawozdawca), asesor WSA Piotr Dębkowski, Protokolant referent Magdalena Frąckiewicz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 listopada 2019 r. sprawy ze skargi L.K. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 listopada 2018 r. nr 0114-KDIP3-2.4011.507.2018.2.JG1 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną; 2) zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz L.K. kwotę 680 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/6

L. K. (dalej zwany "Stroną" lub "Skarżącym") złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

Skarżący opisując stan faktyczny wskazał, że od 1998 r. wraz z żoną jest współwłaścicielem lokalu mieszkalnego w W., w którym mieszka na stałe.

W 2015 r. odziedziczył po śp. Matce udziały w lokalach mieszkalnych i użytkowych położonych w G. i K.. W latach 2016 i 2017 zbył posiadane przez Niego udziały za łączną kwotę 208.312,50 PLN, którą Skarżący wykazał w złożonych do Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w W. deklaracjach PIT-39.

Strona zgodnie z przysługującym uprawnieniem nie wykazała jeszcze podatku do zapłaty chcąc skorzystać z tzw. "ulgi mieszkaniowej" przewidzianej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1059 z późn. zm.; dalej zwana "u.p.d.o.f.").

Za uzyskane ze zbycia ww. udziałów pieniądze w dniu [...] maja 2018 r. nabył 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym położonym przy ul. [...] w W. (numer KW: [...]) oraz udział w lokalu garażowym (jedno miejsce postojowe). W lokalu tym w chwili obecnej Skarżący nie mieszka i zamierza go, wraz z drugim współwłaścicielem, wynająć. Za możliwe uznał zamieszkanie w przyszłości w tym lokalu.

Oprócz powyższych współwłasności w dwóch lokalach Skarżący nie jest w tej chwili właścicielem (lub współwłaścicielem) innych nieruchomości, ani nie jest uprawnionym (lub współuprawnionym) do żadnego spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu. Strona nie jest też najemcą, ani nie posiada innych praw do żadnej innej nieruchomości.

Skarżący w nadesłanym w terminie uzupełnieniu stanowiącym odpowiedź na wezwanie organu z dnia [...] października 2018 r. wskazał, że zamiar zamieszkiwania uzależniony jest od jego sytuacji ekonomicznej i życiowej. Podniósł, iż jest w wieku przedemerytalnym (64 lata) i liczy się z możliwością utraty wykonywanej przez Niego obecnie pracy i związanym z tym znaczącym spadkiem dochodów. W takiej sytuacji konieczne będzie zbycie posiadanego przez Skarżącego obecnie mieszkania i zamieszkanie w lokalu mieszkalnym położonym przy ul. [...], którego dotyczy wniosek.

W związku z powyższym Skarżący zapytał: Czy kwota wydatkowana przez Niego na nabycie 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym stanowi wydatek poniesiony na własne cele mieszkaniowe?

Stanowisko Skarżącego opierało się na założeniu, że kwota wydatkowana przez Niego na nabycie 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym przy ul. [...] stanowi wydatek poniesiony na własne cele mieszkaniowe.

Na potwierdzenie powyższego wskazał stanowisko zaprezentowane przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 maja 2017 r. (sygn. akt II FSK 1053/15). Zdaniem NSA, przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. nie wskazuje na konieczność zaspokojenia przez podatnika własnych celów mieszkaniowych, tylko mówi o wydawaniu środków ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Uznał również, że nie ma sporu co do tego, iż z ulgi można skorzystać, jeśli podatnik za pieniądze ze sprzedaży lokalu nabędzie nawet dwa kolejne mieszkania. Nie ma przepisu, który zabraniałby nabycia większej liczby lokali. W uzasadnieniu projektu, który przewidywał zastąpienie ulgi meldunkowej (obowiązywała do końca 2008 r.) ulgą mieszkaniową (obowiązuje od stycznia 2009 r.). Ministerstwo Finansów wskazywało, że nowa ulga będzie dotyczyła większej liczby podatników i ma rozwijać rynek mieszkaniowy. Zatem zamysł ustawodawcy był zupełnie inny niż wskazywał organ skarbowy w sprawie. Przekształcenie ulgi meldunkowej w mieszkaniową (już sama zmiana nazw naprowadza na celowość ulgi) miało za zadanie rozwijanie rynku mieszkaniowego, czyli aby środki, które pochodzą ze sprzedaży nieruchomości przeznaczane były na zakup nowych lokali lub budowę domów.

Strona 1/6