Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Waldemar Śledzik, Sędziowie sędzia WSA Agnieszka Olesińska, sędzia WSA Beata Sobocha (sprawozdawca), Protokolant referent Magdalena Frąckiewicz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lipca 2019 r. sprawy ze skargi E. K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia [...] października 2018 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. z dnia [...] maja 2018 r. nr [...]; 2) umarza postępowanie administracyjne; 3) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. na rzecz E. K. kwotę 4474zł (słownie: cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/15

Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. (dalej zwany "Naczelnikiem US") w wyniku dokonania przez E. K. (dalej zwana "Stroną" lub "Skarżącą") aktem notarialnym z dnia [...] kwietnia 2012 r. Rep. A nr [...] , odpłatnego zbycia ¼ części lokalu mieszkalnego nr [...] położonego w W. przy ul. [...] wraz z prawami związanymi z jego własnością, postanowieniem z dnia [...] stycznia 2018 r. wszczął wobec Strony postępowanie podatkowe w zakresie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. z tytułu osiągniętych przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, dokonanych przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Organ pierwszej instancji wskazał, iż z akt sprawy wynika, że Skarżąca aktem notarialnym z dnia [...] października 2008 r. Rep. A nr [...] nabyła ¼ części lokalu mieszkalnego nr [...] położonego w W. przy ul. [...] wraz z prawami związanymi z jego własnością oraz przynależnym pomieszczeniem gospodarczym (piwnicą) i udział w garażu za cenę brutto 213.132,50 zł. Łączna kwota nabycia całego lokalu wynosiła 852.530 zł. Koszty nabycia przedmiotowego lokalu wyniosły łącznie 3.764 zł i obejmowały opłatę sądową od wniosku o odłączenie nieruchomości i założenie księgi wieczystej w kwocie 1.080 zł, taksę notarialną za sporządzenie aktu notarialnego w kwocie 2.000 zł, podatek od towarów i usług w kwocie 440 zł, taksę notarialną za sporządzenie wniosku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 200 zł, podatek od towarów i usług od kwoty poprzedzającej taksę notarialną w kwocie 44 zł. Strona nabywając udział wynoszący ¼ w lokalu, poniosła koszty w wysokości 941 zł.

Następnie w dniu [...] kwietnia 2012 r. przy akcie notarialnym Rep. A nr [...] Skarżąca dokonała sprzedaży ww. udziału wynoszącego ¼ części lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z jego własnością za kwotę 387.500 zł. Łączna kwota sprzedaży wynosiła 1.550.000 zł.

Naczelnik Urzędu Skarbowego W. przy piśmie z dnia [...] czerwca 2017 r. zgodnie z właściwością miejscową, przesłał do Naczelnika US dokumenty małżonków R. K. i E. K. , zebrane w trakcie czynności sprawdzających w sprawie odpłatnego zbycia lokalu położonego przy ul. [...] w W. - w celu ewentualnego wykorzystania. Jednocześnie poinformował, że [...] marca 2017 r. przedłożone zostało w organie oświadczenie o korzystaniu przez R. K. , E. K. , B. K. i C. K. z ulgi meldunkowej przy sprzedaży mieszkania przy ul. [...] w W. wraz z potwierdzeniem nadania w dniu [...] kwietnia 2013 r. przesyłki poleconej nr ([...]). W piśmie tym, organ poinformował, iż po sprawdzeniu powyższej przesyłki w organie stwierdzono, że do organu wpłynęła powyższa przesyłka i zawierała zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-37 za 2012 r. wspólne rozliczenie małżonków E.K. i R. K. . Nie odnotowano natomiast wpływu do organu oświadczenia o skorzystaniu przez R. K. , E. K. , B. K. i C. K. z ulgi meldunkowej jak również poświadczenia o adresach i okresach zameldowania pod adresem ul. [...] w W..

Strona 1/15