Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Maciej Kurasz, Sędziowie sędzia WSA Jacek Kaute (sprawozdawca), asesor WSA Agnieszka Sułkowska, , po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 września 2021 r. sprawy ze skargi E. sp. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 grudnia 2020r. nr 0111-KDIB2-1.4010.401.2020.1.BJ w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1) uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2) zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz E. sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 697 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6113 Podatek dochodowy od osób prawnych
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Interpretacje podatkowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/15

Przedmiotem skargi jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej zwany "Dyrektorem") z dnia 22 grudnia 2020 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.401.2020.1.BJ w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

W dniu 28 września 2020 r. do Dyrektora wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

E. sp. z o.o. (dalej: "Wnioskodawca", "Spółka" lub "Skarżąca") jest spółką podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność gospodarcza Spółki polega na prowadzeniu projektów nieruchomościowych w zakresie nieruchomości z funkcją biurową, handlową (w tym restauracje). We wniosku Spółka przedstawiła trzy stany faktyczne.

Zgodnie z pierwszym z nich (Stan faktyczny 1) dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka nabywa i będzie nabywać od podmiotów powiązanych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "Podmioty Powiązane" lub "Usługodawcy") szereg usług (dalej: "Usługi"), do których należą w szczególności:

1. Usługi informatyczne (dalej: "Usługi IT"), obejmujące m.in.:

- Udostępnianie serwera - bieżący dostęp do serwerów celem przechowywania danych,

- helpdesk - bieżące rozwiązywanie problemów informatycznych, w tym dotyczących oprogramowania.

2. Usługi związane z zasobami ludzkimi (dalej; "Usługi HR"), obejmujące m.in.:

- wsparcie w zakresie prowadzonych działań rekrutacyjnych, w tym pomoc w rekrutacji personelu i konsultantów wyższego szczebla,

- organizację szkoleń oraz programów rozwojowych dla pracowników w przypadku zatrudniania pracowników.

3. Usługi w zakresie finansów, księgowości i controllingu (dalej: "Usługi finansowe"), obejmujące m.in.:

- współpracę ze Spółką przy zamykaniu okresów sprawozdawczych,

- wsparcie w zakresie audytów wewnętrznych, w tym mechanizmów finansowych i operacyjnych,

- wsparcie w zakresie audytów zewnętrznych, w tym udział w przygotowywaniu sprawozdań finansowych,

- wsparcie w zakresie procesów due dilligence w tym udział w przygotowywaniu dokumentacji dla tych procesów.

4. Pozostałe usługi (dalej: "Usługi prawne i podatkowe"), obejmujące:

- usługi prawne (w tym m.in. weryfikacje umów z dostawcami, najemcami i odbiorcami, wsparcie w zakresie ustalania warunków umów oraz sporów sądowych),

- usługi podatkowe (w tym m.in. pomoc w przygotowywaniu deklaracji podatkowych),

- wsparcie w zakresie procesów due dilligence w tym udział w przygotowywaniu dokumentacji dla tych procesów.

5. Usługi architektoniczne (dalej: "Usługi architektoniczne"):

- opracowywanie i optymalizacja projektów architektonicznych dla projektów nieruchomościowych, w tym analizy konstrukcji, elewacji, instalacji budynkowych i opracowywanie ich ostatecznego designu, kosztu realizacji i użyteczności.

Spółka wskazała przyporządkowanie usług do poszczególnych grupowań według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług podkreślając, że nie ma ono znaczenia dla oceny czy podlegają one ograniczeniom na podstawie art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p.

Strona 1/15
Inne orzeczenia o symbolu:
6113 Podatek dochodowy od osób prawnych
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Interpretacje podatkowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej