Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2015 r., 2016 r., 2017 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia WSA Anna Zaorska (sprawozdawca), Sędziowie sędzia WSA Radosław Teresiak, asesor WSA Konrad Aromiński, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 września 2021 r. sprawy ze skargi R.T. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia [...] października 2020 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2015 r., 2016 r., 2017 r. oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/16

1.1. Decyzją z [...] października 2020 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w W. (dalej: "DIAS") utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. (dalej: "NUS") z [...] listopada 2019 r. wydaną wobec R.T. (dalej: "Strona, "Skarżący") w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2015 r., 2016 r., 2017 r.

1.2. W wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego ustalono, że u Strony w badanym okresie wystąpiły nieprawidłowości w zakresie wysokości zadeklarowanej podstawy opodatkowania i podatku należnego.

Z uwagi na niewystawienie faktur dokumentujących wyświadczone usługi oraz niewykazanie ich w ewidencjach sprzedaży organ podatkowy pierwszej instancji uznał, że Strona naruszyła art. 19a ust. 1, art. 109 ust. 3, a także art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm., dalej: "ustawa o VAT"). Strona zaniżyła podstawę opodatkowania i podatek należny o kwoty odpowiednio: 1.623,66 zł i 373,44 zł w maju 2016 r., 4.264,15 zł i 980.75 zł w czerwcu 2016 r., 3.224,68 zł i 741.68 zł w lipcu 2016 r. W dniu 2 października 2017 r. do Urzędu Skarbowego w P. wpłynęło pismo zatytułowane "Czynny żal" z dnia 26 września 2017 r. Do ww. pisma Strona załączyła zestawienia nierzetelnych faktur zawierające wyszczególnienie:

- 250 faktur wystawionych przez Stronę na rzecz U., o łącznej wartości netto 32.022.035 zł, VAT 1.600.552,03 zł,

- 89 faktur wystawionych na rzecz Strony przez U.,

- 161 faktur wystawionych na rzecz Strony przez T. sp. z o.o.

Analiza ewidencji zakupów Strony pozwoliła organowi stwierdzić, że w wykazie faktur załączonym przez Stronę do czynnego żalu z dnia 26 września 2017 r. brak jest faktur ujętych w ewidencjach zakupu, które wystawione zostały przez U. oraz T. sp. z o.o.

Wystawiane przez Stronę puste faktury nie skutkowały powstaniem należności, które mogła egzekwować od R.R. Identycznie w przypadku pustych faktur wystawionych przez R.R. i T. sp. z o.o. - nie istniało zobowiązanie, które Strona powinna uregulować. Przelewy na i z rachunku Strony obok faktur miały uwierzytelnić fikcyjne nabycia i dostawy dokonywane przez Stronę.

Mając na uwadze zgromadzony materiał dowodowy, organ podatkowy pierwszej instancji uznał, że 250 faktur wystawionych przez Stronę na rzecz U. są dokumentami nierzetelnymi.

W ocenie NUS, zgromadzony materiał dowodowy potwierdza, że przedmiotowe faktury wystawione przez Stronę nie potwierdzają żadnych zdarzeń gospodarczych - są pustymi fakturami sensu stricto.

W rezultacie ww. ustaleń stwierdzono, że faktury, które nie dokumentują rzeczywistych transakcji nie mogą być częścią rozliczenia podatku od towarów i usług. Wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego, wykazywanych w deklaracjach dla podatku od towarów i usług, jest skutkiem wykonywania przez Stronę czynności opodatkowanych wymienionych w art. 5 ustawy o VAT. Tylko taki podatek należny może zostać pomniejszony o podatek naliczony zgodnie z art. 86 ustawy o VAT. Wraz ze złożeniem czynnego żalu, Strona złożyła korekty deklaracji dla podatku od towarów i usług za miesiące od października 2015 r. do września 2017 r. w których zmniejszyła wartość nabyć i podatku naliczonego. Wartość podstawy opodatkowania i podatku należnego nie została natomiast zmniejszona. Z ewidencji sprzedaży wynikało, że Strona nie usunęła z ksiąg i deklaracji wartości wynikających z 250 pustych faktur wystawionych na rzecz U. Tym samym uznano, że Strona w poszczególnych miesiącach zawyżyła postawę opodatkowania i podatek należny.

Strona 1/16
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej