Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Waldemar Śledzik, Sędziowie sędzia WSA Agnieszka Olesińska, sędzia WSA Beata Sobocha (sprawozdawca), Protokolant referent Magdalena Frąckiewicz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lipca 2019 r. sprawy ze skargi R. K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia [...] sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. z dnia [...] maja 2018 r. nr [...]; 2) umarza postępowanie administracyjne; 3) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. na rzecz R. K. kwotę 4474zł (słownie: cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery złote) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/15

Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. (dalej zwany "Naczelnikiem US") w wyniku dokonania przez R. K. (dalej zwany "Stroną" lub "Skarżącym") aktem notarialnym z dnia 23 kwietnia 2012 r. Rep. A nr [...], odpłatnego zbycia ¼ części lokalu mieszkalnego nr [...] położonego w W. przy ul. [...] wraz z prawami związanymi z jego własnością, postanowieniem z dnia [...] stycznia 2018 r. wszczął wobec Strony postępowanie podatkowe w zakresie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. z tytułu osiągniętych przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, dokonanych przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Organ pierwszej instancji wskazał, iż z akt sprawy wynika, że Skarżący aktem notarialnym z dnia 6 października 2008 r. Rep. A nr [...] nabył ¼ części lokalu mieszkalnego nr [...] położonego w W. przy ul. [...] wraz z prawami związanymi z jego własnością oraz przynależnym pomieszczeniem gospodarczym (piwnicą) i udział w garażu za cenę brutto 213.132,50 zł. Łączna kwota nabycia całego lokalu wynosiła 852.530 zł. Koszty nabycia przedmiotowego lokalu wyniosły łącznie 3.764 zł i obejmowały opłatę sądową od wniosku o odłączenie nieruchomości i założenie księgi wieczystej w kwocie 1.080 zł, taksę notarialną za sporządzenie aktu notarialnego w kwocie 2.000 zł, podatek od towarów i usług w kwocie 440 zł, taksę notarialną za sporządzenie wniosku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 200 zł, podatek od towarów i usług od kwoty poprzedzającej taksę notarialną w kwocie 44 zł. Strona nabywając udział wynoszący ¼ w lokalu, poniosła koszty w wysokości 941 zł.

Następnie w dniu 23 kwietnia 2012 r. przy akcie notarialnym Rep. A nr [...] Skarżący dokonał sprzedaży ww. udziału wynoszącego ¼ części lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z jego własnością za kwotę 387.500 zł. Łączna kwota sprzedaży wynosiła 1.550.000 zł.

Małżonka Skarżącego - E. K. w odpowiedzi na wezwanie Naczelnika Urzędu Skarbowego W. z 16 lutego 2017 r. do złożenia wyjaśnień w związku z odpłatnym zbyciem w 2012 r. ¼ części lokalu mieszkalnego nr [...] położonego w W. przy ul. [...], zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr [...] z dnia 23.04.2012 r., pismem z dnia 1 marca 2017 r. przesłała kopie aktu notarialnego z dnia 6 października 2008 r. Rep. A nr [...] dotyczącego nabycia lokalu oraz z dnia 23 kwietnia 2012 r. Rep. A nr [...] dotyczącego odpłatnego zbycia lokalu, a także załączyła kserokopie zaświadczeń z dnia 1 marca 2017 r. dotyczących zameldowania na pobyt stały, wydanych przez Prezydenta W. dla następujących osób: K. C. , K. B. , K. R. i K. E. - w lokalu przy ul. [...]. Z przedłożonych dokumentów wynikało, że Skarżący pod ww. adresem zameldowany był na pobyt stały od dnia 24 października2008 r. do dnia 23 kwietnia 2012 r. Ponadto załączyła kserokopię oświadczenia z dnia 20 kwietnia 2013 r. o korzystaniu z ulgi meldunkowej przy sprzedaży wspólnego mieszkania położonego w W. przy ul. [...], podpisanego przez czterech współwłaścicieli: R. K. , E. K. , B. K. i C. K. oraz kopię potwierdzenia nadania w dniu 29 kwietnia 2013 r. przesyłki poleconej nr [...] na adres Naczelnika Urzędu Skarbowego W.. Powyższe potwierdzenie nadania nie zawierało dodatkowych oznaczeń w formie opisu, co do zawartości przesyłki.

Strona 1/15