Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Marek Krawczak, Sędziowie sędzia WSA Elżbieta Olechniewicz, sędzia WSA Ewa Radziszewska-Krupa (sprawozdawca), Protokolant starszy referent Monika Olszewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 października 2014 r. sprawy ze skargi F. Z. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego 1) uchyla zaskarżone postanowienie, 2) stwierdza, że uchylone postanowienie nie może być wykonane w całości, 3) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w W. na rzecz F.Z. kwotę 347 zł (słownie: trzysta czterdzieści siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/13

I. Stan sprawy przedstawia się następująco:

1. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w W. (dalej zwany: "DUKS") decyzją z [...] sierpnia 2011r. określił F. Z. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą PH P. (dalej zwany: "Skarżącym") zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług (dalej zwany: "VAT") za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2006 r. w wysokości 2.786.766 zł.

2. Skarżący wniósł odwołanie od ww. decyzji.

3. Naczelnik Urzędu Skarbowego [...] (dalej zwany: "NUS") postanowieniem z [...] listopada 2011r. nadał ww., nieostatecznej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w części określającej zobowiązanie w VAT od stycznia do listopada 2006r. w wysokości 2.725.102 zł. Decyzja ww. stała się podstawą egzekucji administracyjnej.

3. Skarżący w zażaleniu z 30 listopada 2011r. wniósł o uchylenie ww. postanowienia NUS i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia, zarzucając naruszenie art. 239b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm., dalej zwana: "O.p.") przez zastosowanie rygoru natychmiastowej wykonalności, mimo że NUS nie uprawdopodobnił, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane.

4. Dyrektor Izby Skarbowej w W.(dalej zwany: "DIS"):

a) decyzją z [...] grudnia 2011r. utrzymał w mocy ww. decyzję DUKS, zaś

b) postanowieniem z [...] grudnia 2011r. umorzył postępowanie zażaleniowe na ww. postanowienie NUS.

DIS, uzasadniając postanowienie z [...] grudnia 2011r. wskazał, że postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności ma znaczenie przy wykonywaniu decyzji nieostatecznej: od której wniesiono odwołanie, bądź nie upłynął jeszcze termin do jego wniesienia. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności odnosi więc skutek wyłącznie do czasu wydania decyzji przez organ odwoławczy, mającej przymiot decyzji ostatecznej. Z chwilą uznania decyzji za ostateczną ustają skutki prawne, jakie wiązały się z wydaniem postanowienia nadającego rygor natychmiastowej wykonalności, tj. możliwość przymusowego dochodzenia należności fiskalnych. W tym momencie dopuszczalność wykonania obowiązku podatkowego w trybie egzekucji administracyjnej będzie wynikała już nie z faktu nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, ale z uwagi na to, że decyzja organu pierwszej instancji lub organu odwoławczego, jako ostateczna podlega wykonaniu z mocy prawa, bez konieczności wydawania w tym przedmiocie dodatkowego rozstrzygnięcia. Wydanie przez organ drugiej instancji decyzji ostatecznej rozstrzygającej o istnieniu obowiązku podatkowego i wysokości zobowiązania podatkowego, i jej późniejsze doręczenie (19 grudnia 2011r.) powoduje, że postanowienie w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji organu pierwszej instancji utraciło moc prawną. Wystąpiła więc konieczność umorzenia postępowania zażaleniowego na podstawie art. 233 § 1 pkt 3, art. 239 i art. 208 § 1 O.p., co potwierdza wyrok WSA w Gdańsku z 8 czerwca 2011r. sygn. akt I SA/Gd 378/11. Wtoku postępowania zażaleniowego w zakresie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej, doręczono ostateczną decyzję wymiarową.

Strona 1/13
Inne orzeczenia o symbolu:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej