Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania kontrolnego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dariusz Kurkiewicz, Sędziowie Sędzia WSA Marek Krawczak (sprawozdawca), Sędzia WSA Ewa Radziszewska-Krupa, Protokolant Agata Próchniewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 maja 2012 r. sprawy ze skargi M. K. i J. K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania kontrolnego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/8

Postanowieniem z dnia [...] września 2010 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w W. wszczął postępowanie kontrolne wobec M. K. oraz J. K. (dalej "Skarżący" lub "Strona") w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.

W dniu 17 lutego 2011 r. do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. wpłynęło pismo, w którym zawarty został wniosek o zawieszenie na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.) - dalej "O.p.", postępowania kontrolnego prowadzonego wobec Skarżących. W piśmie Strona wskazała, że rozstrzygnięcie sprawy będącej przedmiotem postępowania kontrolnego jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez organy postępowania karnego skarbowego. W ocenie Strony przed zakończeniem postępowania kontrolnego konieczne jest prawomocne zakończenie postępowania karnego skarbowego, w którym właściwe organy oraz sąd dokonują oceny rozliczenia podatku dochodowego o osób fizycznych u kontrolowanej.

Postanowieniem z dnia [...] lutego 2011 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w W. odmówił zawieszenia prowadzonego wobec Strony postępowania kontrolnego.

W dniu 7 marca 2011 r. Skarżący złożyli zażalenie na postanowienie Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. z dnia [...] lutego 2011 r. Zarzucili zaskarżonemu postanowieniu naruszenie art. 201 § 1 pkt 2 O.p., poprzez niezastosowanie i zaniechanie zawieszenia postępowania pomimo, że rozstrzygnięcie postępowania kontrolnego zależy od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez organy postępowania karnego skarbowego.

Mając na uwadze przywołane zarzuty Strona wniosła o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez orzeczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania karnego skarbowego.

Skarżący podkreślili, że rozstrzygnięcie sprawy jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez organy postępowania karnego skarbowego. Zdaniem Strony koniecznym jest zawieszenie postępowania kontrolnego do czasu rozstrzygnięcia czy kontrolowana dopuściła się przestępstw związanych z zapłatą podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. W ocenie Strony prawomocny wyrok sądu ostatecznie rozstrzygnie kwestię, czy doszło do popełnienia ewentualnych czynów zabronionych oraz czy podatnik osiągnął korzyść majątkową z przestępstwa.

Strona stwierdziła, że organ pierwszej instancji zupełnie nie wziął pod uwagę przepisu art. 187 § 1 O.p., który stanowi, że organ podatkowy jest zobowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy.

Ponadto wskazała, że organ kontrolny nie odniósł się do wskazanego we wniosku argumentu, iż zawieszenie postępowania kontrolnego jest tym bardziej uzasadnione, że bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego został zawieszony w związku z toczącym się postępowaniem karnym skarbowym.

Strona 1/8