Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia WSA Aneta Lemiesz, Sędziowie sędzia WSA Beata Sobocha, sędzia WSA Jolanta Sokołowska (sprawozdawca), Protokolant specjalista Robert Powojski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 listopada 2013 r. sprawy ze skargi R.P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1) uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] , 2) stwierdza, że uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu w całości, 3) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w W. na rzecz R. P. kwotę 9217 zł (słownie dziewięć tysięcy dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/6

Postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2009 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w W. wszczął postępowanie kontrolne wobec R.P. (dalej: "Skarżąca") w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego ustalono, że Skarżąca poniosła w 2005 r. wydatki na kwotę 151.113,78 zł, natomiast mienie zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosiło 172.096,45 zł. Ostatecznie ustalono różnicę między wydatkami i zgromadzonym mieniem, a osiągniętymi dochodami nieznajdującymi pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie 279.789,91 zł.

Decyzją z dnia [...] listopada 2011 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w W. ustalił Skarżącej, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.f.") zryczałtowany podatek w wysokości 75% od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w wysokości 209.842,00 zł.

Od powyższej decyzji Skarżąca złożyła odwołanie wnosząc o jej uchylenie w całości oraz o umorzenie postępowania w sprawie. Skarżąca zarzuciła naruszenie: - - art. 20 ust. 1 i 3 u.p.d.o.f. poprzez błędne przyjęcie, iż w 2005 r. uzyskała przychody z nieujawnionych źródeł;

- art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. poprzez błędne przyjęcie, iż organ kontroli skarbowej dokonując badania wysokości przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. ma prawo kwestionować legalność pochodzenia przychodów za wcześniejsze okresy rozliczeniowe, za które zobowiązania uległy już przedawnieniu,

- art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) - dalej jako: "O.p." poprzez przyjęcie, iż pomimo upływu terminu przedawnienia zobowiązań w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata poprzedzające rok 2005, organ kontroli skarbowej ma prawo kwestionować ich legalne pochodzenie i pomijać je przy ustalaniu wysokości zobowiązania podatkowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2005 r.

Decyzją z dnia [...] kwietnia 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w W. uchylił w całości zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji i ustalił Skarżącej wysokość zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od odchodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. w kwocie 188.212,00 zł.

Strona 1/6