Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia WSA Matylda Arnold-Rogiewicz, Sędziowie sędzia WSA Agnieszka Baran, sędzia WSA Piotr Przybysz (sprawozdawca), , po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 9 lutego 2022 r. sprawy ze skargi T. s.k.a. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 lipca 2021 r. nr 0114-KDIP2-1.4010.133.2021.1.JF w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/9

T. spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w W. (dalej jako: "Strona" lub "Skarżąca") złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy złożenie przez Stronę jako wspólnika Spółki, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian w składzie osobowym Spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, aktualizacji informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej Spółki, o którym mowa odpowiednio w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, ze zm., dalej: "u.p.d.o.p.") albo o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.; dalej "u.p.d.o.f.") spowodowało, że Spółka utraciła status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Skarżąca przedstawiając stan faktyczny wskazała, że jest spółką komandytowo - akcyjną z siedzibą na terytorium Polski, będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z przepisami u.p.d.o.p.

Strona kupiła ogół praw i obowiązków, przynależnych jednemu ze wspólników spółki jawnej z siedzibą na terytorium Polski (dalej: "Spółka"). Spółka nie dochowała obowiązku wynikającego z art. 1 ust. 3 pkt 1a u.p.d.o.p., tj. złożenia w terminie informacji, według ustalonego wzoru, o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej Spółki, o którym mowa odpowiednio w art. 5 ust. 1 u.p.d.o.p. albo o którym mowa w art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f. (dalej: "informacja CIT-15J wraz z załącznikami"). Tym samym Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z przepisami u.p.d.o.p.

Skarżąca po zakupie ogółu praw i obowiązków, przynależnych jednemu ze wspólników Spółki, z zachowaniem przepisów u.p.d.o.p. i 14-dniowego terminu, dokonała dla Spółki zgłoszenia aktualizacji informacji CIT-15J wraz z załącznikami.

Strona w związku z powyższym zapytała: Czy złożenie przez Nią jako wspólnika Spółki, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian w składzie osobowym Spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, aktualizacji informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej Spółki, o którym mowa odpowiednio w art. 5 ust. 1 u.p.d.o.p. albo o którym mowa w art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f. spowodowało, że Spółka utraciła status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych?

Strona 1/9