Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia WSA Agnieszka Olesińska (sprawozdawca), Sędziowie sędzia WSA Matylda Arnold - Rogiewicz, sędzia WSA Barbara Kołodziejczak - Osetek, po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 21 marca 2018 r. sprawy ze skargi O. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej 1) uchyla zaskarżone postanowienie, 2) zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz O. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. kwotę 580 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Interpretacje podatkowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/10

O. sp. z o.o. z siedzibą w S. (dalej: Skarżąca, Spółka lub Wnioskodawca) 31 października 2016 r. złożyła wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia, czy Wnioskodawca nabywa paliwa silnikowe oraz w zakresie obowiązku uzyskania przez Wnioskodawcę koncesji na obrót paliwami ciekłymi na mocy odpowiednich przepisów ustawy prawo energetyczne.

We wniosku Strona przedstawiła następujący stan faktyczny.

Na wniosek Wnioskodawcy, Naczelnik Urzędu Celnego w S. wydał [...] lutego 2016 r. decyzję w przedmiocie zezwolenia Wnioskodawcy na prowadzenie składu podatkowego na czas oznaczony do dnia 7 lutego 2019 r. na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2014, poz. 752, dalej u.p.a.) w związku z art. 49 ust. 1 oraz art. 50 ust. 5 u.p.a. oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego.

W ramach prowadzonej działalności (skład podatkowy) Wnioskodawca jest uprawniony na mocy ww. decyzji do produkcji, przetwarzania, magazynowania, przyjmowania, wysyłania wyrobów akcyzowych: m.in. oleju napędowego (kody CN od 2710 19 41 do 2710 19 49), nafty do celów opałowych (kody CN 2710 19 21 i 2710 19 25), oleju smarowego o kodzie CN 2710 19 91 oraz oleju bazowego o kodzie CN 2710 19 99.

W związku z powyższym, Wnioskodawca planuje dokonać wewnątrzwspólnotowego nabycia od swych kontrahentów oleju napędowego (kod CN 27101943), a następnie zużyć całość tak nabywanego (wewnątrzwspólnotowo) oleju napędowego (kod CN 27101943) do produkcji oleju smarowego niskolepkościowego OSNL-100 tj. wyrobu nie będącego paliwem silnikowym. Olej smarowy niskolepkościowy OSNL-100 produkowany przez Wnioskodawcę posiada kod CN 27101991.

Reasumując, nabywany wewnątrzwspólnotowo od kontrahentów Wnioskodawcy olej napędowy o ww. kodzie CN (CN 27101943) nie będzie zużywany na jakiekolwiek inne cele niż produkcja oleju smarowego niskolepkościowego OSNL-100 o kodzie CN 2710 19 91.

Skarżąca zadała następujące pytania:

Czy w opisywanym stanie faktycznym (rodzaj i charakter prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności, a przede wszystkim biorąc pod uwagę fakt przeznaczania przez Wnioskodawcę nabywanego oleju napędowego w całości na cele produkcji oleju smarowego niskolepkościowego OSNL-100), Wnioskodawca dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) oleju napędowego o kodzie CN 27101943 dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru w postaci paliwa silnikowego?

Czy w opisywanym stanie faktycznym (rodzaj i charakter prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności, a przede wszystkim biorąc pod uwagę fakt nie dokonywania przez Wnioskodawcę obrotu paliwami silnikowymi, albowiem olej napędowy o kodzie CN 27101943 nie jest przedmiotem obrotu, tylko zużycia w całości w procesie produkcji oleju smarowego niskolepkościowego OSNL-100 o kodzie CN 2710 19 91), Wnioskodawca winien uzyskać koncesję na obrót paliwami ciekłymi na mocy odpowiednich przepisów ustawy prawo energetyczne?

Strona 1/10
Inne orzeczenia o symbolu:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Interpretacje podatkowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej