Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2013r.
Uzasadnienie strona 2/13

Zdaniem Skarżącego, ww. postanowienia nie zostały zaskarżone, zatem są prawomocne. Przedmiotowe postanowienia sędziego komisarza obejmowały swoją treścią akceptację przez Sędziego Komisarza zasadności i celowości poniesionych przez zarządcę masy upadłości P [...]wydatków - w tym wydatków poniesionych na podstawie faktur wystawionych przez Kancelarię Prawną M.G. W ocenie Skarżącego, zasadność złożonego wniosku o zawieszenie postępowania podatkowego wszczętego postanowieniem z [...] listopada 2019r. jako problemu prawnego jest uzasadniona "(...) bowiem jest poza sporem, że do chwili gdy zasadność wydatków poniesionych na moją Kancelarię przez zamawiającego jest uznana prawomocnym wyrokiem sądu upadłościowego, które może być wzruszone dopiero po prawomocnym skazaniu T.S. - to kwestia ta nie zezwala organom skarbowym na prowadzenie postępowania w tym zakresie".

Postanowieniem z [...] stycznia 2020r. Naczelnik US odmówił zawieszenia postępowania podatkowego wszczętego z urzędu w dniu [...] listopada 2019r. postanowieniem z 15 listopada 2019r.

Zdaniem Naczelnika US, nie została spełniona przesłanka obligująca organ podatkowy do zawieszenia prowadzonego postępowania podatkowego określona w art. 201 § 1 pkt 2 O.p. Jako zagadnienie wstępne określone w ww. przepisie, zdaniem organu pierwszej instancji, nie można uznać odrębnego postępowania karnego prowadzonego m.in. wobec T.S. i M.G., oskarżonych o udział w przestępczym procederze wyprowadzania pieniędzy z masy upadłości P[...] .

W zażaleniu na powyższe postanowienie Skarżący zarzucił naruszenie art. 201 § 1 pkt 2 O.p., przez błędne przyjęcie, że w sprawie nie występuje kwestia zagadnienia wstępnego, które powoduje konieczność zawieszenia postępowania podatkowego.

Uzasadniając zażalenie Skarżący opisał stan faktyczny oraz wskazał, że jego zdaniem zagadnienie wstępne polega na oczywistym fakcie, że wystawiane za obsługę prawną faktury były badane przez biegłych powołanych przez sąd ustalających celowość i prawidłowość wydatków T.S. w toku postępowania upadłościowego. Sprawozdania zarządcy zgodnie z prawem upadłościowym i naprawczym były badane przez Sąd Upadłościowy, a ich zatwierdzanie odbywało się w formie orzeczenia sądu. Wskazał, że postępowanie upadłościowe jest postępowaniem nieprocesowym i kończyło się postanowieniem, które po uprawomocnieniu się posiada walor prawomocnego orzeczenia sądu, a co za tym idzie orzeczenia takiego dotyczy powaga rzecz osądzonej, a to z kolei oznacza, iż organ podatkowy nie ma uprawnień do badania zagadnień objętych prawomocnym orzeczeniem sądu.

W ocenie Skarżącego, dopiero prawomocne skazanie T.S. w procesie karnym (a na dzień wniesienia zażalenia nie jest on nawet oskarżonym) może stanowić podstawę do wzruszenia prawomocnego orzeczenia sądu cywilnego zatwierdzającego prawidłowość wydatków T.S. .

Według Skarżącego, nie budzi wątpliwości, że prowadzone postępowanie podatkowe winno zostać zawieszone.

Strona 2/13
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej