Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2013r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia WSA Elżbieta Olechniewicz, Sędziowie sędzia WSA Aneta Trochim-Tuchorska (sprawozdawca), asesor WSA Piotr Dębkowski, , po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 16 września 2021r. sprawy ze skargi M. G. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia [...] grudnia 2020r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2013r. oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/13

Zaskarżonym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie postanowieniem z [...] grudnia 2020r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w W. ("Dyrektor IAS"), po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez Skarżącego M.G., utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego W. (dalej: "Naczelnik US") z dnia [...] stycznia 2020r. o odmowie zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie określenia prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług za okresy od stycznia do grudnia 2013r.

Postanowienie zostało wydane w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:

Naczelnik Urzędu Skarbowego W. przeprowadził wobec Skarżącego kontrolę podatkową w zakresie rzetelności rozliczeń z budżetem w zakresie podatku od towarów i usług za okresy od stycznia do grudnia 2013r. Przedmiotowa kontrola została zakończona protokołem kontroli nr 6037, doręczonym w dniu 26 sierpnia 2019r.

Następnie postanowieniem z [...] listopada 2019r., doręczonym 25 listopada 2019r. Naczelnik US wszczął z urzędu postępowanie podatkowe wobec Skarżącego w zakresie określenia prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług za okresy od stycznia do grudnia 2013r.

W ramach wszczętego postępowania podatkowego pismem z 28 listopada 2019r. Skarżący wniósł m.in. o zawieszenie postępowania podatkowego na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020r., poz. 1325 ze zm.; dalej: "O.p."), z uwagi na konieczność wyjaśnienia zagadnienia wstępnego w postaci problemu prawnego cyt: "(...) bowiem Urząd Skarbowy ocenił w kontroli podatkowej (do czego nie był uprawniony) kwestie objęte prawomocnymi orzeczeniami sądowymi, co jest sprzeczne z art. 365 § 1 k.p.c., zgodnie z którym orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych - także inne osoby".

Uzasadniając złożony wniosek Skarżący wskazał, że w okresie od stycznia do grudnia 2013r. wykonywał prace zlecone przez zarządcę Przedsiębiorstwa [...] sp. z o.o. w upadłości układowej (dalej: "P[...] ") T.S.. W toku kontroli podatkowej, na podstawie zebranego materiału dowodowego, kontrolujący uznali, że faktury VAT wystawione przez Skarżącego na rzecz P[...] tytułem obsługi prawnej oraz faktury nr 8 i 9 tytułem: "zapłata zgodnie z umową" nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. W ocenie Skarżącego, w toku kontroli nie został zachowany warunek zgromadzenia dowodów i rzetelnej ich oceny i tym samym został naruszony art. 121 § 1 O.p., jak i szereg innych przepisów, które obowiązują pracowników urzędu skarbowego. Według wyjaśnień Skarżącego, Zarządca P [...]został powołany przez Sąd w toku postępowania upadłościowego ww. spółki. Powołując się na przepisy art. 168 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 498 ze zm.), Skarżący stanął na stanowisku, że orzeczenie sędziego komisarza, zatwierdzające sprawozdanie rachunkowe zarządcy, jeśli nie zostanie zaskarżone, staje się prawomocne i jako takie korzysta z powagi rzeczy osądzonej, o której mowa w art. 365 § 1 k.p.c. W postępowaniu upadłościowym P[...]sędzia komisarz wydał 4 postanowienia dot. zatwierdzenia sprawozdania rachunkowego zarządcy masy upadłości P[...]T.S. za okresy, których dotyczyła kontrola.

Strona 1/13
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej