Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia WSA Beata Sobocha, Sędziowie sędzia WSA Matylda Arnold-Rogiewicz, sędzia WSA Jacek Kaute (sprawozdawca), Protokolant referent Agnieszka Dominiak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lutego 2020 r. sprawy ze skargi P. G. [...]S.A. reprezentowanej przez P. K. [...] S.A. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 czerwca 2019 r. nr 0114-KDIP2-2.4010.154.2019.2.AG w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/12

W dniu 19 marca 2019 r. do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej zwany Dyrektorem KIS) wpłynął wniosek Podatkowej Grupy Kapitałowej P. S.A. (dalej zwana Skarżącą, Wnioskodawcą, PGK) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku stanowiącego równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 19-21 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2193; dalej ustawa nowelizująca).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe, przeformułowane ostatecznie pismem z dnia 29 maja 2019 r.:

Wnioskodawca w imieniu której występuje P. S.A. (dalej zwana Spółką dominującą, Bankiem) jako spółka dominująca w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036 ze zm.; dalej: u.p.d.o.p.), zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie przepisów prawa podatkowego. Bank wraz z dwoma innymi spółkami - P. S.A. oraz P. S.A. - zawarł umowę o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej (dalej: umowa o utworzeniu PGK), w której objął rolę spółki dominującej w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. b u.p.d.o.p. Umowa o utworzeniu PGK została zgłoszona do naczelnika właściwego urzędu skarbowego i zarejestrowana, zgodnie z art. 1a ust. 4 u.p.d.o.p.

Spółki wchodzące w skład PGK spełniają wspólnie warunki niezbędne do utworzenia i utrzymania statusu PGK, o których mowa w art. 1a ust. 2 u.p.d.o.p. W przypadku, gdyby doszło do zmiany w umowie o utworzeniu PGK lub w kapitałach zakładowych spółek tworzących PGK, Spółka dominująca zgłosi ww. zmiany naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla jej siedziby, w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności. PGK założono na okres 3 lat podatkowych - od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. Pierwszy rok podatkowy PGK rozpoczął się 1 stycznia 2019 r. Rok podatkowy obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia.

W reakcji na zalecenia pokontrolne Komisji Nadzoru Finansowego z roku 2005 (wówczas: Komisji Nadzoru Bankowego), dotyczące podjęcia działań zmierzających do ograniczenia ryzyka płynności długoterminowej, wynikającej z zaangażowania Spółki dominującej w kredytowanie nieruchomości, poprzez dostosowanie źródeł finansowania do struktury terminowej aktywów zapewnienie odpowiedniej dywersyfikacji tych aktywów, m.in. poprzez wykorzystanie emisji obligacji jako źródła finansowania, Spółka dominująca wdrożyła rozwiązania biznesowe polegające na pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania na rynkach zagranicznych. Rozwiązania te były także odpowiedzią na zalecenia zewnętrznego audytora Spółki dominującej w zakresie zapewnienia sobie zewnętrznych źródeł pozyskiwania płynności, które znalazły odzwierciedlenie w dokumencie "Rekomendacje dla Zarządu Banku z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2006 roku".

Strona 1/12